ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชJamemy Jame280
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชJamemy Jame280
แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชJamemy Jame250
​แนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชJamemy Jame260
​แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชJamemy Jame210
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชJamemy Jame210
​แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชJamemy Jame250
​แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชJamemy Jame240
แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame310
แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame340
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame330
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame340
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์Jamemy Jame350
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลJamemy Jame320
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรน้ำบาดาลJamemy Jame450
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลJamemy Jame460
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชJamemy Jame460
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชJamemy Jame450
​แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชJamemy Jame450
​แนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชJamemy Jame430
​แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชJamemy Jame470
​แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชJamemy Jame450
​แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชJamemy Jame480
​แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชJamemy Jame510
​แนวข้อสอบ นิติกร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชJamemy Jame470
​แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Jamemy Jame420
​แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Jamemy Jame10
​แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Jamemy Jame430
​แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Jamemy Jame10
​แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame440
​แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame440
​แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame420
​แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame10
​แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมชลประทานJamemy Jame760
​แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมชลประทานJamemy Jame670
​แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมชลประทานJamemy Jame670
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame600
แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน กรมชลประทานJamemy Jame490
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมชลประทานJamemy Jame540
​แนวข้อสอบ นิติกร กรมชลประทานJamemy Jame530
แนวข้อสอบ เจ้าพนักเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทานJamemy Jame520
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทานJamemy Jame570
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทานJamemy Jame560
​แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมการแพทย์ทหารบกJamemy Jame560
​แนวข้อสอบ พนักงานพัสดุ กรมการแพทย์ทหารบกJamemy Jame600
​แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame590
​แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame580
​แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame610
​แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Jamemy Jame760
​แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Jamemy Jame890