ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
อยากรู้วิธะีการชุบอโนไดซ์sky4487592