​โหลดแนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

- การวางแผนงาน การประสานงาน การบริหารจัดการภายในองค์กร

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

- ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันทีCDเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

12 ต.ค. 2561 13:44
0 ความเห็น
232 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น