><ใหม่ล่าสุดๆ><แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสุขาภิบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก+ข) 2561|พร้อมเฉลย

><ใหม่ล่าสุดๆ><แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสุขาภิบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก+ข) 2561|พร้อมเฉลย

นวข้อสอบ เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก+ข) 2561
รายละอียดสินค้า

**ภาค ก เจ้าพนักงานสุขาภิบาล *

 วิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
- วิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 4.0
- แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
- สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราช
การแผ่นดินพ.ศ. 2534
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496
และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
- แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2548
- แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2548 

- สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

**ภาค ข.เจ้าพนักงานสุขาภิบาล**
-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
-แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
-พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
-แนวข้อสอบ พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535
-ความรู้เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล
-ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการของเสีย
-ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำเสีย
-ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการปฏิกูลของแข็ง
-ความรู้เกี่ยวกับระบบระบายน้ำสำหรับน้ำฝน
- ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
http://www.ขายข้อสอบ.com
http://sheetbook31.lnwshop.com
โทร :0973065060
ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ)
e-mail : sheetstore.31@gmail.com
e-mail : sheetstore.21@gmail.com
โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ

11 ต.ค. 2561 22:19
0 ความเห็น
261 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น