รายงานการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน เป็นฐาน (Project – Based Learning : PBL) เรื่อง การค้าระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หัวข้อวิจัยรายงายการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน

เป็นฐาน (Project – BasedLearning :PBL) เรื่อง การค้าระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาขาวิจัยสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้นำเสนอนายธราพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – Based Learning : PBL)เรื่อง การค้าระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project – BasedLearning :PBL) เรื่อง การค้าระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 36 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest–Posttest Design ใช้ระยะเวลาทดลอง 15 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การค้าระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 แผน การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ E1/E2 : ไม่ต่ำกว่า 80/80 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง การค้าระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ก่อนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ ประเมินทั้งก่อนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ()และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประเมินแบบ t-test dependent สรุปผล ดังนี้

1. ผลการพัฒนาและหาคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – Based Learning : PBL) เรื่อง การค้าระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพ E1/E2 : 82.40/80.93 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่กำหนดไว้

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง การค้าระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – Based Learning :PBL)พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 กำหนดไว้

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project – BasedLearning : PBL) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project – BasedLearning : PBL) พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน อยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความพึงพอใจเรียงตามลำดับมากไปหาน้อยคือ 1) ด้านเนื้อหา 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา ผู้เรียนเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย มีเนื้อหาที่ชัดเจนและทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน สำหรับด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนมีความเห็นว่า ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมด้วยตนเอง มีโอกาสเป็นผู้นำและผู้ตามและมีความสนุกที่ได้แสดงความคิดเห็น และด้านประโยชน์ที่ได้รับ ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ทำให้ผู้เรียนได้มีความแสดงออก ผู้เรียนมีความสามัคคีกันและสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 กำหนดไว้

28 ส.ค. 2560 22:00
0 ความเห็น
1717 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น