สสวท. ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 “สร้างโลกให้มีอริยะด้วยวิทยาศาสตร์”

สสวท. ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2551 ชื่องาน “วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๑ : มาช่วยสร้างโลกให้มีอริยะ เพราะอริยะสร้างได้” ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2551 ณ เสถียรธรรมสถาน ซอยวัชรพล กรุงเทพ ฯ โดยมีแนวคิดหลักคือเรียนรู้ ฝึกคิด ฝึกสร้างสรรค์จากธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมประกอบด้วย• วิเคราะห์วิถีชีวิตและการบริโภคของมนุษย์จากการแยกขยะ เพื่อนำไปสู่บทสรุปในการรณรงค์ ช่วยสิ่งแวดล้อมของโลกให้น่าอยู่• สังเกตและวิเคราะห์ และทดลอง ธรรมชาติของเสียงจากอนุสาวรีย์ “ความดี ความงาม ความจริง” เพื่อนำไปสู่บทสรุป เกี่ยวกับธรรมชาติของเสียง การเกิดเสียง ประโยชน์ของเสียง และ การหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากเสียง• สังเกต วิเคราะห์และทดสอบ ลักษณะและสมบัติบางประการ ของ ดิน หิน น้ำ อากาศ จาก มุม “ดิน น้ำ ลม ไฟ” เพื่อนำไปสู่บทสรุปเกี่ยวกับ ธรรมชาติของ ดิน หิน น้ำ อากาศ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของโลกอย่างพอเพียงและยั่งยืน• ค้นหาสมมาตรในใบไม้ หาความสัมพันธ์ของจำนวนใบ จำนวนกลีบดอก นำไปสู่แบบรูป ตรวจวัดความสูงของต้นไม้• สังเกต การวัด การบันทึก และจินตนาการ ลักษณะของพืชชนิดต่างๆ ความเหมือน และความต่างของพืชแต่ละชนิดในเสถียรธรรมสถาน เพื่อนำไปสู่บทสรุปเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การดำรงชีวิตของพืช การสำรวจระบบนิเวศในสระบัว เพื่อนำไปสู่บทสรุปเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างสิ่งมีชีวิต กับสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต• วิเคราะห์น้ำสมุนไพร• จินตนาการ สร้างสรรจากใบไม้ “ใบไม้บอกเล่าเรื่องราว” เพื่อฝึกการคิดสร้างสรรค์ใน

ทางบวก ได้รู้จักลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่เยาวชนและผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
2 ม.ค. 2551 14:02
5 ความเห็น
9436 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 2 ต้า อายุ 16 (Guest)

รักวันเด็ก ขอให้ทุกคนสนุก
11 ม.ค. 2551 14:50


ความคิดเห็นที่ 3 กด (Guest)

สนุกนะ
11 ม.ค. 2551 14:50


ความคิดเห็นที่ 4 ออม (Guest)

ด้อ้เเมปอทิกาแดมือำกาทาดืแออทิหาดสำทกืแปฝทสำ
5 ม.ค. 2552 14:04


ความคิดเห็นที่ 5 frank_teerachak@hotmail.com (Guest)

0868605827

7 ม.ค. 2552 11:47

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น