ทำไม สสวท. ต้องจัดประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์?

ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือนิตยสารสสวท. กับวิชาการดอทคอม
www.ipst.ac.th 


          เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้จัดการประชุมชี้แจงโครงการโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2553 (Thailand Mathematics Evaluation) โดยร่วมมือกับ Korea Education Report and Evaluation Institute (KEREI) สาธารณรัฐเกาหลี และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของเด็กไทยให้ตรงจุด สืบเนื่องมาจากผลการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และผลการวิจัยโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์นานาชาติ (TIMSS) ชี้ให้เห็นว่าเด็กไทยทำได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

          โดย ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. ได้กล่าวว่า เด็กในวัยประถมศึกษาเป็นวัยที่เหมาะกับการ พัฒนาความรู้ให้เด็กสามารถใช้ข้อมูลคิดวิเคราะห์หาเหตุผล ทั้งวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ในปี 2007 (ผลล่าสุด) และผลการวิจัยโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์นานาชาติ (TIMSS) นักเรียนไทยทำได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ในขณะที่ประเทศเกาหลีอยู่ในอันดับที่ 2 ส่วน การประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ประเทศเกาหลีได้อันดับ 1 ซึ่งที่ประเทศเกาหลีนั้นมีองค์กร KEREI ซึ่งเป็นองค์กรกลางที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทำการ ประเมินผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีมาตรฐานและดำเนินการ ประเมินมานานกว่า 10 ปี โดย ข้อสอบนั้นจะครอบคลุมการวัดทักษะในหลายด้าน ซึ่งจากผลการสอบจะสามารถวิเคราะห์ได้ชัดเจนว่าเด็กแต่ละคนนั้นมี จุดอ่อนด้านไหนบ้าง โครงการนี้ได้คัดเลือกข้อสอบจากประเทศเกาหลีใต้ โดยจัดทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรคณิตศาสตร์  แล้วนำมาประเมิน วิเคราะห์ รายงานผล ทั้งรายบุคคล  ภาพรวมของแต่ละโรงเรียน  ภาพรวมของแต่ละเขตการศึกษา ภาพรวมของแต่ละจังหวัด ภาพรวมของแต่ละภาค และภาพรวมระดับประเทศ เพื่อให้โรงเรียนเขตการศึกษา สสวท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในเชิงนโยบาย แก้ปัญหาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างตรงจุด

         อาจารย์ชมัยพร ตั้งตน รักษาการหัวหน้าคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท. กล่าวว่า การประเมินในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งในตัวของนักเรียนแต่ละคน เนื่องจากผลการประเมินต่างๆ ในระดับนานาชาติที่ผ่านมาเป็น ตัวบ่งชี้ว่านักเรียนไทยนั้นยังต้องการการส่งเสริมจุดแข็งและปรับปรุงพัฒนาจุดอ่อน และโลกในยุคปัจจุบันนี้การจะก้าวขึ้น เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ จะต้องเริ่มจากการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในประเทศนั้นๆ ให้มีความแข็งแกร่งเป็นอันดับแรก

          ด้าน อาจารย์ภูดิท พรรักษมณี ประธานกรรมการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ในการสอน นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์กว่า 10 ปี พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความรู้ในเชิงลึกที่ไม่มากพอจะทำการวิเคราะห์ โจทย์ คณิตศาสตร์ ซึ่งนับเป็นปัญหาที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง แต่ในขณะที่ประเทศเกาหลีสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ และ อุตสาหกรรมให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วจนสามารถก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีความ มั่นคงทางเศรษฐกิจอันดับที่ 13 ของโลก สาเหตุก็เนื่องมาจากประเทศเกาหลีมีการผลักดันและพัฒนาการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ซึ่งได้เซ็นความร่วมมือกับ KEREI อันเป็นองค์กรที่เรียกได้ว่าเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของ ประเทศเกาหลี ประสานให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง สสวท และ KEREI โดยจะสนับสนุนข้อสอบ และระบบการประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผล ที่สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างละเอียดเป็นรายบุคคล

          รับสมัคร            ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2553
          สอบ                วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553  
          ประกาศผล         ทางเว็บไซต์ www3.ipst.ac.th/tme วันที่ 24 ธันวาคม 2553
          ข้อมูลเพิ่มเติม   www3.ipst.ac.th/tme/primary