การเปลี่ยนถ้อยคำของคุณ

ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของIDP และ วิชาการดอทคอม
โดย David Park
ที่มา
www.thailand.idp.com 


            เพื่อให้คะแนนดีในข้อสอบวัดมาตรฐานการเขียนในการสอบ Ielts (International English Language Testing System) คุณต้องเปลี่ยนถ้อยคำของคุณ อย่างไรก็ตามการใช้ศัพท์แสงที่หลากกลายเป็นเรื่องยากสำหรับการตอบหัวข้อ 1 หากคุณจะอ้างถึงสิ่งหนึ่งบ่อยๆ เรามาพิจารณาดูที่ตารางข้างล่างนี้กันเถอะ นักศึกษารายงานว่า ต่อไปนี้ใช้คำ “number of cars.” มากเกินไป

            ตารางข้างล่างนี้แสดงให้เห็นถึงผลสำรวจจำนวนรถยนต์ โดยเฉลี่ยต่อชั่วโมงที่ใช้ถนนรอบนอกเมืองในช่วง 10 ปี เนินลด ความเร็ว (บริเวณที่ยกระดับขึ้นเพื่อบังคับให้คนขับรถช้าลง) นำ มาใช้ที่ Smith Street ต้นปี 1994

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Smith Street 57 71 358 502 623 870 176 148 143 163
Brown Street 540 655 630 570 690 635 852 847 845 845
Black Street 370 420 570 680 588 670 970 1170 1308 1368


            The table compares the average (1) number of cars per hour in three suburban roads, namely Smith Street, Brown Street and Black Street. The data was collected over a decade, starting from 1988.

            In 1988, Smith Street had the lowest average (2) number of cars per hour, with only 57 vehicles. (3) The number of cars rose steadily to 870 in the year 1993. However, in 1994, when speed bumps were installed, (4) the number of cars reduced dramatically to 176 and continued to fall further in the following two years. A slight increase in (5) the number of cars can be seen in the year 1997. (6) The number of cars in the other two roads, where speed bumps were not introduced, showed a similar pattern of change, and (7) the number of cars were of the same order. In 1988, Brown Street and Black Street started off with (8) the number of 540 and 370 respectively. (9) The number of cars then fluctuated over the following five years, ranging from 540 to 690 for Brown Street, and between 370 to 680 for Black Street. In the year 1994, (10) the number of cars rose dramatically by about 200 to 300 in both roads. (11) The number of cars was stable after 1994 for Brown Street but tended to rise for Black Street. Overall, (12) the number of cars in Smith Street decreased dramatically when speed bumps were introduced in 1994, while the other two roads without speed bumps faced a huge rise in (13) the number of cars in the same year.

            มีการหักคะแนนสำหรับความรู้ด้านศัพท์แสง ถ้ารายงานนั้นใช้ศัพท์แสงซ้ำกัน บ่อยๆ ซึ่งสามารถทำให้คะแนนสุดท้ายสำหรับ การเขียนน้อยลง

            ข้างล่างนี้เป็นการเขียนใหม่ของรายงานของนักศึกษาของผม ผมได้ใช้ถ้อยคำหรือวลีด้วยความหมายง่ายๆแทนคำว่า “cars” หรือ “number of cars.” ผมก็ยังใช้สรรพนาม (“it” และ “they”) และสองครั้ง ผมเว้นถ้อยคำไปโดย
ไม่ได้เอาคำมาแทน (ดูข้อ 2 และ 8 ข้างล่าง)

            The table compares the average (1) hourly car use of three suburban roads, namely Smith Street, Brown Street and Black Street. The data was collected over a decade, starting from 1988.

            In 1988, Smith Street had the lowest average (2) per hour, with only 57 vehicles. (3) The figure rose steadily to 870 in the year 1993. However, in 1994, when speed bumps were installed, (4) it reduced dramatically to 176 and continued to fall further in the following two years. A slight increase in (5) traffic can be seen in the year 1997. (6) Traffic levels in the other two roads, where speed bumps were not introduced, showed a similar pattern of change, and (7) the figures were of the same order. In 1988, Brown Street and Black Street started off with      (8) 540 and 370 respectively. (9) Traffic volume then fluctuated over the following five years, ranging from 540 to 690 for Brown Street, and between 370 to 680 for Black Street. In the year 1994, (10) vehicle numbers rose dramatically by about 200 to 300 in both roads. (11) They were stable after 1994 for Brown Street but tended to rise for Black Street. Overall, (12) the average in Smith Street decreased dramatically when speed bumps were introduced in 1994, while the other two roads without speed bumps faced a huge rise in (13) numbers in the same year. 

            กรุณาสังเกตว่ารายงานที่เขียนขึ้นใหม่ไม่หมายความว่าเป็นคำตอบจำลองที่ “สมบูรณ์” แค่แสดงถึงบางวิธีที่จะหลีกเลี่ยงการ ใช้ถ้อยคำเดิมซ้ำๆ กัน