ผลงาน Stem

ชื่อผลงาน เอกสารกิจกรรมสะเต็ม
ชื่อเจ้าของผลงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา วิศวกรรม
ชื่อเรื่อง แสงมาพลังมี
บทคัดย่อ

กิจกรรม "แสงมาพลังมี" เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ต้องการได้

2. ออกแบบและทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนด

3. ระบุการทำงานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่รูปแบบของระบบเทคโนโลยีได้

4. สร้างโดเมนอุปกรณ์ที่นำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ได้

5. เก็บข้อมูล ทำกราฟ และคำนวณปริมาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้

ผู้จัดทำ ครูและนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
วัน/เดือน/ปี ที่จัดทำผลงาน 2015-07-27
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ผลงาน 2015-08-03
ไฟล์แนบ ดูไฟล์