บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักดีว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 พร้อมความมุ่งหวังที่จะให้เปิดโอกาสเยาวชนในชุมชนได้เรียนรู้และสนุกสนานกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์

ทางบริษัทฯ จึงได้ทำการปรับปรุงห้องทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงงานซีเกท เทพารักษ์ และโรงงานซีเกท โคราช รวม 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนคลองสำโรง โรงเรียนวัดหนามแดง โรงเรียนคลองบางปิ้ง โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนโรงเรียนบ้านส้มกบงามซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

นอกจากการปรับปรุงห้องทดลองวิทยาศาสตร์และมอบอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้ว พนักงาน จิตอาสาของโรงงานทั้งสองแห่งยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน STEM อาทิเช่น กิจกรรมประดิษฐ์รถพลังลม ซึ่งน้องๆ จะได้ทดลองทำรถพลังลมจากวัสดุเหลือใช้และเรียนรู้เรื่องทิศทางลม และกิจกรรมต่อวงจรไฟฟ้า ซึ่งน้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของแหล่งพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งรูปแบบของการต่อวงจรไฟฟ้าด้วย