พร้อมจุดประกายสร้างฝันแก่เยาวชนภาคเหนือด้วยกิจกรรม “เปิดโลกอาชีพ ปูเส้นทางสู่อนาคต” ปีที่ 2

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนจัดจ้างครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้ “โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “Banpu Education for Sustainability (BES) เพื่อจัดจ้างครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาแก่โรงเรียนจำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัดที่บ้านปูฯ เคยดำเนินธุรกิจ ได้แก่ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โรงเรียนแม่ทะวิทยา และโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จังหวัดลำปาง โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม และโรงเรียนบ้านสระ จังหวัดพะเยา โดยในโอกาสเดียวกันนี้ บ้านปูฯ ยังนำทีมพี่ต้นแบบ 10 คน 10 อาชีพ มาแบ่งปันประสบการณ์และทักษะความรู้ที่จำเป็นในกิจกรรม “เปิดโลกอาชีพ ปูเส้นทางสู่อนาคต” ปีที่ 2 เพื่อจุดประกายให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 จากโรงเรียนทั้ง 6 แห่งได้รู้จักอาชีพที่หลากหลาย กล้าคิดกล้าฝัน และมองเห็นเส้นทางอนาคตของตนเองชัดเจนขึ้นอีกด้วย เพราะบ้านปูฯ เชื่อว่าการศึกษาและการเรียนรู้เป็นพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืน