ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. แนะนำแอพลิเคชัน "เกมคณิตพิชิตเงินล้าน" เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการจำลองการทำธุรกิจในลักษณะของเกม ซึ่งผู้เล่นจะได้เรียนรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่นำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ และยังมีเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งในและนอกระบบ พัฒนาขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยผลลัพธ์ที่คาดหวังได้คือ ผู้เล่น จะได้เรียนรู้พื้นฐานของคณิตศาสตร์ที่นำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้แม่นยำขึ้น และทราบเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ ทั้งในและนอกระบบ ซึ่งจะนำไปเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตได้ด้วย ดาวน์โหลดได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android ที่แอพพลิเคชัน Google play หรือเว็บไซต์https://play.google.com