บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
กะเม็ง สมุนไพรมหัศจรรย์
5192
ฤทธิ์การต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารสกัดจากใบกะเพรา
4529
วิจัยอาหารปลาหางนกยูง
9461
รูปแบบกระแสไฟฟ้าไอออนรอบๆเซลล์สาหร่ายน้ำจืดวงศ์ Characeae
2263
การใช้สมุนไพรยับยั้งและฆ่าเชื้อ Staphyllococus aureus
4478
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา-แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุโรคผิวหนังบางชนิด
3262
การบำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์ในปุ๋ยหมัก
8996
การบำบัดกลิ่นเหม็นในน้ำเน่าเลียH2Sด้วยวิธีการทางชีวภาพ
3902
การศึกษาประสิทธิภาพของการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในอาหารด้วยส่วนต่างๆของดอกแค
2125
การศึกษาผลของ F223S ต่อเอนไซม์กลายพันธุ์ชนิด A16V S108T D54E F2233โดย Molecular Modeling
1438
การเปรียบเทียบลักษณะบางประการของผิวเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อมาลาเรียรุนแรงและไม่รุนแรงในระยะการเจริญเติบโตต่างๆ
1433
การศึกษาสารเคมีต้านมาลาเรีย
2349
การออกแบบยาต้านมาลาเรียแบบ Antifolate โดยใช้ Computer Molecular Modeling
1781
การศึกษาสายพันธุ์ของอ้นที่เป็นพาหะของ P. marneffei
2466
Molecular modeling ในการปรับปรุงสภาพการละลายของเอนไซม์ Plasmodium falciparum dihydrofolatereductase โดยการเปลี่ยนแปลง ชนิดของกรดอะมิโนที่ผิวของเอนไซม์
1635
การแยกชนิดเชื้อไวรัสหัวเหลืองในกุ้งด้วยเทคนิค RTPCR
1735
Model Study Gnididons Synthesis
1855
การสกัด การแยก และทดสอบสารออกฤทธิ์จาก ดอกจอก เชื้อ Mycobaterium tuberculosi
4652
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของ Adina Cordifolia Hook.f. (ต้นเกว้า)
1809
ขั้นตอนวิธีการทำให้บางสำหรับอักษรไทย
2293
เหมืองข้อมูล ( Data Mining )
4233
การหาเส้นทางสำหรับเครือข่ายการจราจรทางบก ( Routing of road networks)
1987
Padthai : Web-based Virtual Conferencing
1423
การศึกษาฟอสซิลมูลสัตว์โบราณที่ บ.ทิกแล้ง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
1940
พืชสกุล Spindaceae และสกุลใกล้เคียงช่วยเศรษฐกิจไทย
2117
การศึกษาผลของน้ำหมักชีวภาพในการปลูกผักไร้ดิน
9122
Cloning and sequencing of the Quorum sensing Autoinducer synthase gene in Burkholderia mallei
2201
การศึกษาพฤติกรรม และศักยภาพในการเป็นพาหะนำโรคพยาธิหัวใจสุนัข ของ Culex quinquefasciatusและ Culex gelidus
1834
การทดสอบประสิทธิภาพการถ่ายยีนด้วยเชื้ออะโกรแบคทีเรียม ในการผลิตพันธุ์แตงกวาที่ต้านทานยากำจัดวัชพืช
1704
การศึกษาและสำรวจแมงมุมในถิ่นอาศัยย่อยต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
2444