บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
ระบบทำนายทิศทางและความเร็วของกลุ่มเมฆ
12
การลดปัญหาการเกิดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
12
Hamonious Diameter
12
Padthai X-tra Source
12
ปัญหา 3 ประเภทที่เกี่ยวกับทฤษฎีจำนวน
12
Shader 3D เพื่อ การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมส์
12
ฟิสิกส์ของโปงลาง
13
Multi-stage Rocket
12
Entropy ของธาตุของแข็งที่อุณหภูมิต่าง ๆ
12
การจำแนกชนิดของจิ้งหรีด (Family Gryllidae) จากความถี่และลักษณะของการส่งเสียง
12
การวิเคราะห์ข้อมูลจากยานอวกาศ ACE (Advanced Composition Explorer) สำหรับเหตุการณ์วันที่ 4 มิถุนายน 2542
12
A Random walk of particles along A Random
12
Forward Wing โครงสร้างแนวใหม่
12
การวิเคราะห์มุมเบี่ยงเบนของสายลูกดิ่งบนโลกที่หมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงตัว
12
การศึกษาการนำความร้อนด้วยคอมพิวเตอร์
2855
Learning Robot
12
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตตัวเก็บประจุชนิดฟิล์มบางดดยกระบวนการเคลือบในสุญญากาศด้วยวิธีสปัตเตอริง
12
Robot Vision
12
การวิเคราะห์การตกของวัตถุภายใต้สนามโน้มถ่วงโลก
13
การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนวัดอโศการาม จ. สมุทรปราการ
12
การศึกษาผลของสารสกัดจากเมล็ดมะขาม ฟักทอง น้อยหน่า มะละกอ ต่อตัวอ่อนระยะที่ 3 ของพยาธิตัวจี๊ด (Gnathostoma spinigerum) ที่เลี้ยงนอกร่างกาย (in vitro)
12
การศึกษาการจำแนกเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อยาและไม่ดื้อยาโดยใช้ความแตกต่างทางพันธุกรรม
12
การตรวจหา DNA จากห้องปฏิบัติการ ที่ปนเปื้อนในตัวอย่างน้ำต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
12
การใช้สมุนไพรพื้นบ้านเป็นยาทากันยุง
12
การแยกและการประยุกต์ใช้แบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์ไลเปสในการบำบัดน้ำเสียที่มีไขมันปนเปื้อน (Screenning of lipase-producing bacterial cells and their application in lipid-rich wastewater treatment)
12
การเพาะเห็ดฟางด้วยก้อนเชื้อเห็ดเก่าในกล่อง
12
ผลยับยั้งของสารพิษไมโครซิสตินจากสาหร่าย Microcystis aeruginosa Kuzt ต่อแบบทีเรียก่อโรคและยีสต์บางชนิด
12
การศึกษาเปรียบเที่ยบและหาระยะที่เหมาะสมในการตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ด้วยวิธี Dried Blood Spots กับการตรวจจากน้ำเหลือง
13
การผลิต aminosugar จากไคทินด้วยเอนไซม์จากจุลินทรีย์
12
การสกัดและแยกสารจากใบและกิ่ง (Arial part) ของต้นมะกล่ำตาหนู (Abrus precatorius L.) เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็ง
12