การเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

          1. ความรู้และทักษะพื้นฐานของผู้ทำโครงงาน

หัวข้อเรื่องควรมีความยากง่ายเหมาะกับระดับความรู้ของผู้ทำ ไม่ยุ่งยาก หรือ ซับซ้อน จนเกินไป และที่สำคัญ คือต้องมีความเป็นไปได้

          2. แหล่งความรู้ที่จะศึกษาค้นคว้า

หัวข้อเรื่องนั้นต้องมีแหล่งความรู้ที่จะศึกษาค้นคว้า มีผู้ทรงคุณวุฒิที่จะให้คำแนะนำ หรือคำปรึกษาได้

          3. วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้

วัสดุอุปกรณ์ต้องใช้งบประมาณไม่มากจนเกินไป อาจเป็นอุปกรณ์ที่มีในโรงเรียน หรือ สามารถสร้างขึ้นเองได้โดยใช้งบประมาณไม่มากนัก

          4. เวลาที่ต้องใช้ในการทำโครงงาน

หัวข้อเรื่องต้องใช้เวลาไม่มากจนเกินไป เพราะอาจทำให้นักเรียนไม่ได้ทำกิจกรรมอย่างอื่น หรือเกิดความเบื่อหน่ายได้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ ไม่ควรใช้เวลาในการศึกษาเกิน 1 เดือน

          5. ความปลอดภัย

หัวข้อเรื่องที่จะทำนั้นต้องมีความปลอดภัย และไม่ใช้คนเป็นสัตว์ทดลอง

          6. งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้จะต้องไม่มากจนเกินไป เพราะโครงงานที่ดีมีคุณภาพไม่จำเป็นจะต้องลงทุนมากเสมอไป

ที่มา:http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_S...