การสรางตัวแบบสำหรับระบบจำนวนจริงโดย การกระจายอนุกรมสลับแบบลูรอท

ชื่อโครงการ การสรางตัวแบบสำหรับระบบจำนวนจริงโดย การกระจายอนุกรมสลับแบบลูรอท
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายญาณภัทร ทองรอน
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นรากร คณาศร
สถาบันการศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
โครงงานได้รับราวัล การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
บทคัดย่อ ในงานวิจัยนี้ เราจะนำเสนอวิธีการสรางตัวแบบสำหรับระบบจำนวนจริงซึ่งเปนวิธีการที่ไดมาจากผลลัพธ บางประการบนการกระจายอนุกรมสลับแบบลูรอท
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
27 ก.พ. 2557
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2