การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008

ชื่อโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008
ชื่อผู้ทำโครงงาน นันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย ,ตระกูล จิตวัฒนากร
ระดับชั้น อื่นๆ
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 มาใช้ตามความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ พนักงานระดับบริหารจำนวน 64 คนและพนักงานระดับหัวหน้างานจำนวน 46 คน รวม 110 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1