แบบจำลองผสมแบบแยกแยะสำหรับการแบ่งคำไทย

ชื่อโครงการ แบบจำลองผสมแบบแยกแยะสำหรับการแบ่งคำไทย
ชื่อผู้ทำโครงงาน ฆนาศัย กรึงไกร,ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย,Jun ichi kazama
ระดับชั้น อื่นๆ
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ การแบ่งคำเป็นงานพื้นฐานในการประมวลผลภาาาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ความกำกวมของขอบเขตคำและคำที่ระบบไม่รู้จัก(ไม่ปรากฏในพจนานุกรมของระบบ) เป็นสาเหตุหลักที่สำคัญทำให้การแบ่งคำยาก ในงานวิจัยนี้ เรานำเสนอแบบจำลองผสมแบบแยกแยะ ซึ่งแทน \"เสิร์จเสปซ\"ด้วย\"แลททิส\" ที่ประกอบไปด้วย \"โหนด\" ในระดับคำและระดับกลุ่มอักขระ และสามารถใช้ประโยชน์ของข้อมูลบนพื้นฐานของการเรียนรู้แบบ \"ออนไลน์ลาร์จมาร์จิน\"ที่เรียกว่า MIRA (Margin infused Relaxed Algorithm) เราได้นำเสนอการทดลองบนคลังข้อความของ Best(ชุดที่1-5) เพื่อแสดงความเป็นไปได้แลพประสิทธิภาพของวิธีที่นำเสนอ
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1