ผจญภัยกับคำศัพท์ The adventure with words

ชื่อโครงการ ผจญภัยกับคำศัพท์ The adventure with words
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายณัฐชนน กิตติศรัณย์เลิศ , นายณิชากรณ์ กิตติวินิชนันท์ , นายวรวีร์ เกษมะณี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวนฤมล ปานล้ำเลิศ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ ในปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่า การเรียนภาษาอังกฤษแบบมีแต่ตัวอักษรนั้นขาดความดึงดูดความสนใจจึงทำให้เด็กๆ ไม่อยากที่จะเรียน สำหรับโปรแกรมนี้ผู้พัฒนาได้เพิ่มสีสันในการเรียนรู้ให้มากขึ้นโดยมีรูปภาพประกอบในบทเรียนและแบบฝึกหัดทำให้เด็กๆมีความสนใจและได้รับความสนุกสนานมากขึ้น Nowadays studying English only alphabets is not attractive. So children are not interesting. But as for this game developers have made it more colorful and there are pictures in the lesson and exercises. Therefore children are interested and enjoyable with it.
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1