บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)34846
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)91797
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10035
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??16489
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ76157
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ51492
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34776
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์56959
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์114466
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์40906
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์75677
กาแล็กซี่กาแล็กซี่41257
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ101639
เอกภพเอกภพ24535
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน88587
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์49126
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา50535
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค119105
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10859
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา93945
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49846
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี25618
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ28734
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8896
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23314
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14370
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A23214
พันธะเคมีพันธะเคมี10664
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน30975
ตารางธาตุตารางธาตุ24813
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม41125
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี66277
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน108008
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22411
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17800
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์55682
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์22895
พลาสติกพลาสติก30579
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์28951
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28126
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47355
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน37919
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14913
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม109942
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม25159
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19817
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ242409
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต63066
โปรตีนโปรตีน52046
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน146313