บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)40568
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)111942
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต11024
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??18430
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ80088
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ53985
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ36282
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์59120
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์125344
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์43796
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์80719
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42924
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ106864
เอกภพเอกภพ25528
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน101653
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์53179
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา61129
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค133072
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11650
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา100804
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก51220
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี31370
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ32005
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9383
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A25147
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A15708
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A27612
พันธะเคมีพันธะเคมี11730
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32941
ตารางธาตุตารางธาตุ26016
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม46139
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี71653
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน112761
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี23302
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี19659
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์59086
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์24975
พลาสติกพลาสติก32806
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์31491
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์30075
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน49413
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน41651
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15816
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม118207
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26936
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก21601
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ265965
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต67685
โปรตีนโปรตีน54962
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน159727