บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก89220
ลิพิดลิพิด117327
โปรตีนโปรตีน101470
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์140492
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 77575
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32620
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 56049
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22456
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28181
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29928
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40635
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์30236
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์36737
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9313
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27507
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ163953
ฟีโรโมนฟีโรโมน10323
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20046
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5719
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619709
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510925
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4227085
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321887
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.251859
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116745
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์66707
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429607
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36730
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319830
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร35101
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 84554
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28072
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 73601
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต48676
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.229194
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 46345
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21485
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 156161
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA92627
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม42955
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)60238
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม36565
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 211233
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)58184
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม44430
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA35970
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA36851
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348575
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2139625
โครโมโซมโครโมโซม23133