บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก84624
ลิพิดลิพิด110941
โปรตีนโปรตีน96717
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์129875
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 72540
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32117
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 52204
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22200
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27847
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29316
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง39871
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์28579
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์35086
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9042
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26919
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ155616
ฟีโรโมนฟีโรโมน9882
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน19024
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5393
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619182
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510590
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4223317
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321119
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.250612
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116398
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์63177
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.427006
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 35028
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.318611
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร32227
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 78528
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 26695
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 66132
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต46176
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.226114
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 44184
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม20541
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 140243
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA88767
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม40210
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)57049
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม34659
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 207906
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)55886
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม43257
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA34405
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA35198
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.347428
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2127531
โครโมโซมโครโมโซม22606