บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก81618
ลิพิดลิพิด106955
โปรตีนโปรตีน93779
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์125706
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 70382
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง31905
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 50110
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22053
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27577
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง28943
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง39275
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์27905
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์34438
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8904
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26698
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ151672
ฟีโรโมนฟีโรโมน9685
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน18676
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5238
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.618615
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510236
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4216156
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.320305
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.248843
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116082
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์61382
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.426142
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 34306
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.318163
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร30937
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 75282
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 26022
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 62605
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต44839
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.224560
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 43191
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม20273
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 131592
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA87206
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม38979
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)55534
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม33800
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 204119
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)54430
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม42513
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA33368
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA33796
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.346201
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2122679
โครโมโซมโครโมโซม22257