บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก79767
ลิพิดลิพิด103863
โปรตีนโปรตีน91640
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์122697
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 68255
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง31745
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 48692
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด21935
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27379
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง28706
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง38860
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์27356
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์33904
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8798
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26476
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ147610
ฟีโรโมนฟีโรโมน9527
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน18367
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5106
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.618355
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510080
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4213010
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.319479
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.246509
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.115740
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์59713
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.425706
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 33550
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.317952
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร29656
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 73715
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 25633
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 60736
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต43690
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.223740
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 41939
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม19998
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 127610
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA85495
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม37530
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)54180
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม32773
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 201999
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)52921
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม41978
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA32494
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA32804
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.345264
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2120620
โครโมโซมโครโมโซม21909