บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก94493
ลิพิดลิพิด122224
โปรตีนโปรตีน104808
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์145203
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 81009
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33250
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 62601
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22820
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28925
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง31348
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง42336
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์31482
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์37728
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9582
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28253
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ173766
ฟีโรโมนฟีโรโมน10753
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20781
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ6069
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620293
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511367
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4231436
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323207
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.253956
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117259
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์69693
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.430243
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 37873
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320248
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร36979
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 86947
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28776
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 77066
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต51741
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.231316
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 48803
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม22609
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 162766
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA96762
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม45543
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)63394
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม38337
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 217239
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)61961
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม46498
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA37790
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA40805
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.350847
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2142978
โครโมโซมโครโมโซม24170