บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด22252
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต156426
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 81031
พอลิเมอร์พอลิเมอร์262712
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม136414
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน41865
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์92899
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20910
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19629
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ67130
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน93896
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน47465
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน106124
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14523
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์43522
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส105058
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส85409
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย29158
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ17388
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส50038
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์36143
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม78186
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ82683
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล44537
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30950
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล49218
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี65208
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี149541
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 85503
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย139237
สารละลายสารละลาย149084
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม117361
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26885
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี95372
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ23266
มวลอะตอมมวลอะตอม177751
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน136379
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14261
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่100766
พันธะโลหะพันธะโลหะ54948
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์255071
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก141852
ตารางธาตุตารางธาตุ245268
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม244456