บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด19998
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต144860
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 74408
พอลิเมอร์พอลิเมอร์240000
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม127224
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน38270
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์85392
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19583
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18689
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ61141
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน85788
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน43542
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน91453
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13216
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์40499
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส96891
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส81207
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย26639
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16437
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส46874
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์32983
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม66107
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ70500
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล38578
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล28452
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล44490
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี60408
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี133820
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 76554
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย123633
สารละลายสารละลาย128715
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม108877
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25496
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี84861
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ21312
มวลอะตอมมวลอะตอม154209
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน117725
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13624
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่89224
พันธะโลหะพันธะโลหะ48373
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์219234
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก126613
ตารางธาตุตารางธาตุ229936
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม213527