บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด21457
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต151896
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 77693
พอลิเมอร์พอลิเมอร์250935
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม132995
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน40485
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์89863
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20379
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19263
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ65072
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน91403
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน46597
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน102812
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14169
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์41862
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส100314
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส83305
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย28034
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16940
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส48667
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์34750
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม73688
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ77635
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล42992
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30249
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล47870
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี64212
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี146361
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 82744
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย133858
สารละลายสารละลาย142077
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม114150
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26464
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี90335
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ22803
มวลอะตอมมวลอะตอม171883
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน130692
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14034
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่96892
พันธะโลหะพันธะโลหะ51950
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์235356
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก134618
ตารางธาตุตารางธาตุ240956
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม238394