บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด16772
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต132424
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 65693
พอลิเมอร์พอลิเมอร์212004
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม115741
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน35007
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์76869
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18422
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17872
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ55767
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน78911
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน40261
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน82317
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12224
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์35705
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส84237
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส75789
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย23008
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ14983
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส43179
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์29919
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม58373
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ60257
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล34377
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล25900
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล40118
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี57283
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี124962
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 68774
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย111528
สารละลายสารละลาย110470
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม98846
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ23581
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี76797
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ19751
มวลอะตอมมวลอะตอม138926
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน104811
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13055
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่79441
พันธะโลหะพันธะโลหะ42991
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์201141
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก116996
ตารางธาตุตารางธาตุ219545
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม199140