บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด17684
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต138066
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 68955
พอลิเมอร์พอลิเมอร์222650
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม120577
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน36216
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์80160
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18836
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18174
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ58074
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน82396
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน41603
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน86779
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12561
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์36959
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส88611
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส77853
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย24023
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ15491
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส44654
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์31014
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม62629
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ65220
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล36352
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล27173
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล42439
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี59266
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี129970
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 72196
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย116969
สารละลายสารละลาย119765
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม101614
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ24055
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี79759
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ20198
มวลอะตอมมวลอะตอม147454
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน110575
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13273
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่83759
พันธะโลหะพันธะโลหะ45512
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์209006
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก121366
ตารางธาตุตารางธาตุ224922
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม207160