บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด15842
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต127707
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 64220
พอลิเมอร์พอลิเมอร์205946
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม112920
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน34198
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์74368
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18128
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17631
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ54266
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน76847
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน39234
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน77510
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์11937
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์34755
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส80038
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส73558
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย22116
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ14627
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส42019
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์28824
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม57150
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ58235
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล33349
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล25270
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล38968
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี56085
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี120343
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 65711
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย108267
สารละลายสารละลาย105170
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม96623
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ23197
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี74742
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ19404
มวลอะตอมมวลอะตอม130400
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน101270
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ12892
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่75496
พันธะโลหะพันธะโลหะ41547
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์194877
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก113374
ตารางธาตุตารางธาตุ215411
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม190390