HRD...ตอนที่ 5: เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

 

มีเป้าหมายจำเพาะในการทำงานให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การประสบความสำเร็จผู้นำทั้งหลาย

ภายในองค์การควรมีส่วนร่วมในโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ

ประเมินและพูดนโยบายที่ครอบคลุมความหลากหลายอย่างชัดถ้อยชัดคำ ในการทำสิ่งดังกล่าว ให้แสดงภาวะผู้นำที่

จะกำจัดกากดขี่ทุกรูปแบบ ผลลัพธ์ก็คือ การส่งเสริมผลิตภาพ กำไร และการตอบสนองต่อตลาดโดยทำให้องค์การ

และแรงงานมีการเคลื่อนไหว นี่คือเป้าหมายแรกของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการฝึกอบรมภาวะผู้นำ

 

1. การก่อให้เกิดประสิทธิผลองค์การ

 

เพื่อประกันว่า จำนวนบุคลากรที่มีพื้นฐานและประสบการณ์ที่มีทางอุตสาหกรรม ทั้งพนักงานทั่วไปและพนักงาน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมีในระดับปฏิบัติการ นิเทศงาน และบริหารมีเพียงพอ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลองค์การ

การกระตุ้นความหลากหลายในแรงงานช่วยในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พนักงาน

ต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่เชื่อใจพวกเขา ไม่ว่าพวกเขาจะมาจากพื้นเพเดิมหรือวัฒนธรรมอะไร เขาก็เหมือน

กับผู้นำของเขา นั่นคือต้องการทำประโยชน์ มีส่วนร่วมในกำไร และเป็นแรงงานที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอ

 

2. การส่งเสริมผลิตภาพและคุณภาพ

 

เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้พนักงานได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคในการขยับขยายใน

องค์การภายใต้พื้นฐานของการปฏิบัติงานและความสามารถของเขา อันจะเป็นการส่งเสริมผลิตภาพและคุณภาพ

องค์การควรประกันว่า ความรับผิดชอบเพื่อผลลัพธ์ได้รับตั้งแต่ระดับล่าง เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาความรู้สึก

อิสระและความมั่นใจในตัวเอง

 

3. การส่งเสริมความเจริญงอกงามและการพัฒนาบุคคล

 

พนักงานต้องมีความมั่นใจในหลีกบริหารงานบุคคล นโยบายต้องยุติธรรม เพื่อส่งเสริมความเจริญงอกงาม

และการพัฒนาส่วนบุคคล

 

4. การผสมผสานเข้ากับธุรกิจ

 

ควรขยายและเพิ่มเนื้อหาของาน เพื่อเขาจะได้ทำงานที่ส่งเสริมทีมงาน ให้โอกาสแก่เขาในการเรียนรู้ทักษะ

ใหม่ๆ และหลากหลาย ทำให้เขามีความพอใจมากขึ้น และงานก็มีความหมายมากขึ้น สิ่งดังกล่าวจะประกันว่าถึงการ

ผสมผสานทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ธุรกิจ พนักงานที่แสดงให้เห็นความถนัดพิเศษสำหรับทักษะต่างๆ จะได้รับ

ประสบการณ์การฝึกอบรมและการเรียนรู้ที่เหมาะสม

 

สรุปแล้ว เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ

 

1. เพื่อก่อให้เกิด “องค์การเรียนรู้”

 

2. เตรียมพนักงานด้วยทักษะใหม่ๆ

3. เป็นกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง

4. แสดงออกโดย

- วัฒนธรรมการสอนและการติดตามผล

- ระบบดำเนินตนเอง

- นำโดยผู้เรียน

 

 

 

 

แหล่งที่มา:  โดย รองศาสตราจารย์จิตติมา อัครธิติพงศ์