ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่2

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 8,471 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

มวล 4 กิโลกรัม ถูกยกขึ้นในแนวดิ่งได้ระยะทาง 2 เมตร ใช้เวลา 5 นาที (กำหนด g=10m/s)

                        ก. น้ำหนักที่ถูกยกมีค่าเท่ากับ 4 กิโลกรัม

                        ข. อัตราเร็วเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.4เมตรต่อวินาที

                        ค. งานในการยกวัตถุสูง 2 เมตร มีค่าเท่ากับ 8 จุด

                        ง. กำลังเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 16 จูลต่อวินาที

จงพิจารณาข้อใดถูกต้อง 

ก. และ ข. ถูก 

ก. และ ค. ถูก     

ข. และ ค. ถูก  

ข. และ ง.  ถูก 

2 ) 

เครื่องมือวัดความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำแข็ง บันทึกข้อมูลได้ดังนี้

                        - มวลของน้ำแข็งในรูป ก.= 0.05 กิโลกรัม

                        - มวลของน้ำแข็งในรูป ข. = 0.01 กิโลกรัม

                        - ครั้งแรกเครื่องมือวัดพลังงานได้ 16,000จูล

                        - ครั้งหลังเครื่องมือวัดพลังงานได้ 30,200จูล 
จงคำนวนหาความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำแข็งมีค่าเป็นกี่จูลต่อกิโลกรัม

 

3000,505

350,000

350,500

355,000

3 ) 

จากรูปคลื่น x และ y กำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 300 เมตรต่อวินาที จากรูปจงพิจารณาเปรียบเที่ยบความถี่ของคลื่น y ต่อ x มีค่าเป็นเท่าใด และความยาว ช่วงคลื่นของ x  มีค่ากี่เมตร 

 

1:3 และ 60

1:2และ 65 

1:1 และ 70 

3:1 และ 75 

4 ) 

คลื่นเสียงจัดอยู่ในประเภทใด 

 

คลื่นตามขวาง

คลื่นน้ำ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

คลื่นตามยาว

5 ) 

ตาชั่งอ่านน้ำหนักก้อนหินในอากาศได้ 8  นิวต้น แต่ถ้านำก้อนหินเดี่ยวกันไปชั่งในน้ำ  ดังรูป ตาชั่งควร     อ่านได้เป็นอย่างไร


 

0  นิวตัน

6  นิวตัน

8  นิวตัน

10  นิวตัน

6 ) 

แนนนี่หนัก 50 กิโกกรัม ต้องการยืนบนแท่งไม้ลอยพ้นผิวน้ำ แท่งไม้มีความหน่าแน่น 850 กิโลกรัมต่อลูกบากศ์เมตร จงคำนวนหาปริมาณของแท่งไม้ที่จะทำมให้ลอยในน้ำได้มีค่าเป็นกี่ลูกบากศ์เมตร 

 

0.33

0.53

0.63

0.76

7 ) 

วัตถุชั่งในอากาศได้ 90 กรัม แต่ถ้านำวัตถุไปชั่งในน้ำหนักชั่งได้ 60 กรัม และ ถ้านำวัตถุเดี่ยวกันไปชั่ง ในของเหลวชนิดหนึ่งชั่งได้ 20 กรัม จงคำนวนหาความถ่วงจำเพราะของของเหลวมีค่าเป็นเท่าใด 

 

6.3

5.6

4.2

2.3

8 ) 

ตัวเลข   ตั้งบนกระดาษ โดยมีกระจกเงาราบวางไว้ดังรูป ภาพที่มองเห็นในกระจกเงาราบจะมีลักษณะอย่างไร


                                                   

 

9 ) 

บีกเกอร์มีน้ำอยู่เต็มมีเหรียญบาทอยู่ที่ก้นบีกเกอร์ ดังรูป มีเด็กชายแฉะมองดูเหรียญบาทในบีกเกอร์ใน      แนวดิ่ง จงพิจารณา A,B,C,และ D เหรียญบาทจะปรากกฏกับสายตำแหน่งใด


                                                           

 

A

B

C

D

10 ) 

จงพิจารณารังสีเมื่อตกกระทบปริซึมหลังผ่านปริซึมแล้วควรจะเป็นรูปใดมากที่สุด

 

11 ) 

จงพิจารณาทางเดินจองแสงผ่านกล้องถ่ายรูป ข้อใดแสดงทางเดินของแสงได้ดีที่สุด 

 

12 ) 

วงจรไฟฟ้า มีตัวต้านทาน 2 ตัว ขนาด 20 โอห์ม และ 30 โอห์ม ตามลำดับต่อเข้ากับแหล่งกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 100 โวลด์ 


                                                        


                      ก. ความแตกต่างศักย์รวมเท่ากับ 100 โวลต์

                        ข. กระแสไฟฟ้าในวงจรมีค่าเท่ากับ 5,000แอมแปร์

                        ค. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทาน 20 โอห์ม เท่ากับกระแสไฟฟ้าในวงจร

จงพิจารณาข้อสรุปใดเป็นจริง

 

ถูก 1 ข้อ 

ถูก 2 ข้อ 

ถูก 3 ข้อ 

ไม่มีข้อถูก

13 ) 

วงจร ไฟฟ้ามีตัวต้านทาน 2 ตัวต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า100 โวลต์


 


จงพิจารณาข้อใดผิด 

 

ความต้านทานรวมในวงจรเท่ากับ 12 Ω

กระแสไฟฟ้าไหลรวมมีค่าเท่ากับ 2 แอมแปร์

กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทาน 30 โอห์ม มีค่าเท่ากับ 5 แอมแปร์ 

กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทาน 30 โอห์ม มีค่าเท่ากับ 3⅓ แอมแปร์

14 ) 

จากรูปวงจรไฟฟ้า
          


          


ถ้าโวลต์มิตเตอร์อ่านค่าได้เป็น 6 และ 12 โวลต์ จงคำนวนหาแอมมิเตอร์อ่านค่าได้เท่าใด

 

3 แอมแปร์

6 แอมแปร์

8 แอมแปร์

16 แอมแปร์

15 ) 

จงพิจารณาเข็มทิศ เมื่อนำไปวางใกล้กับแม่เหล็กขั้วเหนือการวางตัวของเข็มทิศจะมีทิศอย่างไร จากรูป

 

16 ) 

หม้อแปลงชนิด Multi-tap มีขดลวดปฐมภูมิ 1,000 รอบที่ขดลวดทุติยภูมิระหว่าง PQ,OR และ RS        เป็น 20,30, และ50 รอบ ตามลำดับ ที่ขดลวดปฐมภูมิมีความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็น100 โวลต์ จงคำนวน   หาจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิที่มีความต่างศักย์เป็น 8 โวลต์ ควรจะมีจำนวนรอบอยู่ในช่วงใด 


 

P และ Q

P และ R

Q และ R

Q และ S

17 ) 

วัตถุก้อนหนึ่งมีมวลเป็น 100 กรัม เคลื่อนที่จากสภาพเคลื่อนที่ไปโดยมีความเร่งคงที่ 20 เซตติเมตรต่อ    มีนาทีในเวลา 8 วินาที จงคำนวณหาโมเมตัมมีค่าเป็นกี่กรัมเซนติเมตรต่อวินาที 

500

8,000

16,000

33,000

18 ) 

จากรูปมวล B มีค่า 20 กิโลกรัม อยู่นิ่ง มวล A 10 กิโลกรัม กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 6 เมตรต่อ          วินาที เข้าชนมวล B หลังจากมวลทั้งสองชนกันติดไปด้วยกัน จงพิจารณา ก. ถึง ง. 


                                                             


                      ก. มวล A มีโมเมนตัมก่อนชนเป็น 10

                       

                                 ข. มวล B มีโมเมนตัมก่อนชนเป็น 20

                       

                                 ค. มวล A และ B มีความเร็วหลังชนเป็น 2 เมตรต่อวินาที  

                       

                                 ง. มวล AและB มีโมเมนตัมหลังชนเป็น 60  


จากข้อมูลข้อ ก. ถึง ง. สรุปได้ว่า 

ถูก  1 ข้อ

ถูก 2 ข้อ 

ถูก 3 ข้อ

ถูก 4 ข้อ

19 ) 

จากรูปรอกเดี่ยวตายตัว รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ และรอกพวง ดังรูป 1,2,3 และ 4


                                             


จงพิจารณาการได้เปรียบเชิงกล รูปคู่ใดไม่เป็นจริง (กำหนดให้ I.M.A.= การได้เปรียบเชิงกลเชิงทฤษฏี)
 

รูป 1     I.M.A.   <  รูปที่ 2

รูป 2      I.M.A.   <  รูป  3

รูป 3      I.M.A.    <  รูป  4

รูป 1      I.M.A.    <  รูป  5

20 ) 

จงคำนวณหาอัตราส่วนความดัน รูป 1 ต่อ รูป 2 มีค่าเป็นเท่าใด 


                             

 

1 : 1

1 : 2.5

1 : 5

1 : 10

21 ) 

นักวิทยาศาตร์พบว่าสารไดออกซิน (Dioxin) เป็นอันตรายยิ่งต่อระบบสืบพันธ์ ระบบภูมิคุ้มกันระบบฮอร์โมนของร่างกาย ก่อมะเร็งในคน ตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้นานมาก ในดิน ในน้ำ ในพืช ในสัตว์ และเข้าสู่ร่างกายคนได้ โดยการปนเปื้อนมากับอาหารมากที่สุด เพราะละลายได้ในไขมัน รวมทั้งสะสมได้ในสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นในเนื้อสัตว์ ในน้ำนมของสัตว์ ในไข่ของสัตว์สารไดออกซินส่วนมากพบว่ามาจากแหล่งใด

 

เตาเผาขยะ

โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ

โรงงานผลิตน้ำยาสุขภัณฑ์ล้างห้องน้ำ

ถูกทุกข้อ

22 ) 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2542  คนงานก่อสร้างในสนามบินบ่อฝ้ายขุดพบถังบรรจุเคมี ซึ่งมีกลิ่นฉุนรุนแรง    3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสาธารณสุข และสำนักงาน   งานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐ (US: Environmental Protection Agency - EPA)  ยืนยันตรงกันว่าสารเคมีที่บ่อฝ้ายเป็นเอเย่นต์  ออเร้นจ์ (Agent Orange) และมีสารไดออกซิน (Dioxin) สารก่อมะเร็ง ปนเปื้องอยู่ในดินอีกคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสารพิษบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงมติเห็นชอบว่าจะบำบัดพื้นที่ปนเปื้อนในพื้นที่ดังกล่าวโดยการฝังกลบ วิธีการฝังกลบจะขุดหลุม  ขนาด 40x100 เมตร ลึก 4.5 เมตร และพื้นหลุมจะปูด้วยวัสดุชนิดใด 

ไฟเบอร์กลาส     

แผ่นเบนโทไนต์

ยางเอสบีอาร์      

พอลิเอทิลีน

23 ) 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะในเมือง คือข้อใด

 

การขุดหลุมฝังกลบให้มิดชิด        

การเผาขยะที่สามารถเผาได้

การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่      

การนำไปทิ้งในพื้นทีรกร้างว่างเปล่า

24 ) 

โลหะหนักมีอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตมาก จึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ที่เจ้าของโรงานจำเป็นต้องกระทำเพื่อลดอันตรายจากโลหะหนัก 

 

ตรวจสุขภาพคนงานเป็นระยะ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

ทำให้โรงงานมีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดี 

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมให้คนงาน

25 ) 

น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลในจข้อต่อไปนี้ ข้อใดไม่เอื้อต่อการยังชีพของสิ่งมีชีวิตในน้ำมากที่สุด 

 

มีแบคทีเรียมาก

มีออกซิเจนสูง 

มีโลหะหนัก        

มีอุณภูมิสูง

26 ) 

เมื่อใช้ช้อนสะอาดตักอาหารหลายๆ ครั้ง แล้วเก็บอาหารที่เหลือค้างคืนไว้ ปรกกฏว่าอาหารจะเสียในวันรุ่งขึ้น แต่ถ้านำอาหารนั้นไปตั้งไฟให้เดือดแล้วทิ้งไว้โดยไม่ต้องเก็บเข้าตู้เย็น พบว่าอาหารจะไม่เสียข้อใดเป็นสาเหตุทำให้อาหารเสีย

 

ยีสต์       

อากาศ

เอนไซม์

แบคทีเรีย

27 ) 

อุปกรณ์ ได้แก่ บีกเกอร์ กรวยแก้ว และกระดาษกรอง อุปกรณ์ชุดนี้ควรใช้ในการแยกสารในข้อใด

 

แนพทาลีนในน้ำ

น้ำมันเบนซิลในน้ำ

ไอโอดดีในเอทานอล

สารสีเขียวในใบไม้

28 ) 

สาร A  2.7 กรัม ละลายในน้ำ 250 กรัม เกิดสารละลายอิ่มตัว ถ้าต้องการให้สาร A   ตกผลึก  0.54 กรัม ต้องใช้สารละเหยกี่กรัม

 

25  กรัม

50  กรัม

100  กรัม

200  กรัม

29 ) 

การเปลี่ยนแปลงในข้อใด เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 


                ก. การเผาต่างทับทิม                                           ข. การสังเคราะห์ด้วยแสง

                        ค. การละเหยของแอลกอฮอร์                                ง. การทำโครมาโทกราฟีสีผสมอาหาร

                        จ. การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า 

ก. และ ข.

ก., ข. และ จ.

ค. และ ง.

ค., ง. และ จ.

30 ) 

ถ้าใช้เนื้อสารและการนำไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ สารในข้อใดอยุ่ในกลุ่มเดี่ยวกับน้ำเชื่อม

 

กำมะถัน   เพชร    

โซเดียม  ทองแดง

เอทานอล  น้ำเกลือ 

ก๊าซไฮโดรเจน  แกรไฟต์

31 ) 

โครงสร้างใดปรกกฏออกมาเป็นลำดับแรก ขณะที่เมล็ดถั่วลิสงกำลังออก


                                              

 

1

2

3

4

32 ) 

แมลงในข้อใดมีเมตามอร์โฟซิสเป็นแบบเดี่ยวกัน                                                                                            


                                                                                             

                                                                    

 

1  และ 4

1 และ 5

2,3 และ 5

1, 3 และ 4

33 ) 

กังหันชัยพัฒนามีประโยชน์อย่างไร 

ช่วยเพิ่มการละลายออกซิเจนในแหล่งน้ำ

ลดการละลายออกซิเจนในแหล่งน้ำ

ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ให้แก่แหล่งน้ำ

ช่วยให้แบคทีเรียนย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ

34 ) 

ในระบบนิเวศหนึ่งๆ  สิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีในซากพืชสัตว์  ให้กลายเป็นสารอนินทรีย์สู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่สิ่งมีชีวิตกลุ่มใด 

ผู้ผลิต

ผู้บริโภคซาก

ผู้ย่อยอินทรียสาร

ผู้บริโภคเศษอินทรีย์

35 ) 

นำหลอดทดลองทั้ง 4หลอด แช่ในอ่างน้ำอุ่น 37°c 20 นาที แล้วนำสารสลายในหลอดทั้ง 4 มาทดสอบ แป้งและน้ำตาล กับสารละลายไอโอดีน และสารละลายแบแนดิกต์  ผลการทดสอบหลอดทดสอบใดถูกต้อง 


                                               


                                                           

เฉพาะ ก

เฉพาะ ข 

ก และ ง

ก, ข และ ค

36 ) 

ถ้าต้องการต้มน้ำ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร อุณหภูมิ 20°c ให้เดือดพอดี ต้องใช้พลังงานจากอาหารในข้อใด


 

ไขมัน 3 กรัม 

แป้งมัน 6 กรัม

น้ำตาล 7 กรัม

โปรตีน 8 กรัม

37 ) 

ลักษณะผิดปกติในข้อใดบ่งบอกว่าเป็นอาการขาดวิตามิน ดังแสดงในตารางข้อใดถูกต้อง

                        ก  =  ตามัวในแสงสัว

                        ข  =  แผลที่มุมปาก

                        ค =  เป็นหมัน

                        ง =  เลือดออกตามไลฟัน 


ขาด B2ขาด Cขาด Aขาด E


ขาด B2ขาด Cขาด Aขาด E

ขาด B2ขาด Cขาด Aขาด E

ขาด B2ขาด Cขาด Aขาด E
38 ) 

เผาใบผักบุ้งสดและน้ำตาลทรายในหลอดทดลอง 2 นาที (ดังภาพ) และนำสารที่เกิดขึ้นมาทดสอบกับสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์และผงจุนสีสะตุ ผลดังตาราง

                                                


          

สรุปได้ว่าอาหารมีสารใดเป็นองค์ประกอบ

 

C, H, O

C, H, N

C, O, N 

C, H, S

39 ) 

ข้อใดกล่าวถึงการย่อยอาหารในคนไม่ถูกต้อง 

 

น้ำลายมีอเอสไซม์ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล

น้ำดีช่วยให้ไขมันแตกตัวเป็นหยดเล็กๆ 

สารจากตับออนช่วยให้ลำไส้เล็กมีสภาพเป็นเบส

บริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนต้นมีการดูดซึมอาหารมากที่สุด

40 ) 

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเลือดของคน

                        ก. น้ำเลือดช่วยลำเลียงอาหาร ฮอร์โมน และก๊าซ

                        ข. เฮโมโกบินเป็นโปรตีนในเม็ดเลือดแดง ช่วยลำเลียงออกซิเจน

                        ค. เกล็ดเลือดจะป้องกันการแข็งตัวของเลือด

                        ง. เม็ดเลือดขาวเป็นด่านที่ 2 ช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

 

เฉพาะ ก.

เฉพาะ ค.

ก. และ ง.

ข., ค. และ ง.

41 ) 

ขณะสูดลมหายใจเข้า กระดูกซี่โครง กะบังลม และความดันอากาศในช่องอกเปลี่ยนแปลงดังข้อใด 

 
กระดูกซี่โครงกะบังลมความดันอากาศในช่องอก

เลื่อนสูงขึ้นสูงขึ้นสูง
เลื่อนต่ำลงสูงขึ้นสูง


เลื่อนต่ำลงต่ำลงต่ำเลื่อนสูงขึ้นต่ำลงต่ำ


42 ) 

แผนภาพแสดงการไหลเวีนยของเลือดผ่านหัวใจและร่างกาย เล้นเลือดใดมีออกซิเจนต่ำและคาร์บอนไดออกไซต์สูง 


                                                   

 

ก. และ ข.

ก. และ ค.

ข. และ ง.

ข. และ ค.

43 ) 

อวัยวะในข้อใดมิได้อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 

 

ต่อมน้ำเหลือง

ม้าม

ตับ

ทอนซิล

44 ) 

ถ้ามารดาเริ่มตั้งครรภ์แล้วติดเชื้อหัดเยอรมัน ทารกในครรภ์จะได้รับผลกระทบอย่างไร 

การเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ

ตายก่อนกำหนด 

การเจริญเติบโตของหัวใจและสมองผิดปกติ

การเจริญเติบโตของแขนและขาผิดปกติ

45 ) 


สารในข้อใดพบในหมายเลข  4

                        ก. ยูเรีย                          ข.กลูโคส                       ค. แร่ธาตุ                      ง. เม็ดเลือดแดง

                        จ. น้ำ 

ก.และ ข.

ข. และ ค.

ข. และ ง.

ก., ค. และ ง

46 ) 


ยูเรียที่พบในกระเพาะปัสสาวะเปลี่ยนแปลงมาจากสารใด

 

กรดอะมิโน

กลูโคส

กรดไขมัน

กรดอะมิโนและกรดไขมัน

47 ) 

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

                    ก. รังไข่ทำหน้าที่ผลิตไข่และฮอร์โมน

                        ข. การตกไข่จะเกิดขึ้นภายหลังจากไข่ได้รับการปฏิสนธิ

                        ค. ผนังชั้นในมดลูกและหลอดเลือดสลายตัว เรียกว่า ประจำเดือน 

เฉพาะ ก. 

เฉพาะ ข.

ก. และ ข.

ก. และ ค.

48 ) 

อวัยวะในข้อใดเกี่ยวข้อกับการสร้างฮอร์โมนเพศชาย และฮอร์โมนเพศหญิง

                        ก. อัณฑะ          ข. ต่อมใต้สมอง              ค.สมองใหญ่                  ง. รังไข่

 

เฉพาะ ข.

เฉพาะ ค.

ก. และ ง.

ก., ข. และ ง.

49 ) 

อวัยวะใดมีการเจริญเติบโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 20 ปี

                        ก. สมอง            ข. หัวใจ                         ค. ร่างกาย                     ง. ผิวหนัง 

เฉพาะ ก.

เฉาพะ ค.

ข. และ ค.

ก., ข. และ ง.

50 ) 

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 

ลูกจะไม่มีโอกาศผิวสีเผือกเลย ถ้าพ่อผิวปกติโดยไม่มียีนผิวเผือกแฝง แต่แม่มียีนผิวเผือกแฝง

หน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะผิวเผือกเป็นยีนเด่น

โรคเอดส์เป็นโรคพันธุกรรม จึงสามารถถ่ายทอดจากแม่ไปยังลูกได้

การแต่งงานในหมู่เครือญาติ ทำให้โอกาสที่หน่วยพันธุกรรมที่ดีมีโอกาสปรากกฏได้มากขึ้น