ชีววิทยา entrance บทที่ 14

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : การสืบพันธุ์ของพืชดอก
จำนวน : 46 ข้อ ผู้เข้าชม : 24,066 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
100000 ) 

จากข้อมูลในตาราง เนื้อเยื่อชนิดใดเป็นคอร์เทกซ์ของต้นข้าว


 

1

2

3

4

100000 ) 

เซลล์ร่างกาย ( somatic cell ) ของพืช A ซึ่งเป็น monoecious plant มีโครโมโซม 12 แท่ง เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์โครโมโซมทั้ง 12 แท่ง ไม่เข้าคู่กัน หากมีการผสมเกสรเกิดขึ้น พืชที่ได้จะเป็นอย่างไร

 

monoploid 

haploid  

diploid 

polyloid

100000 ) 


A และ B แทนสิ่งใดตามลำดับ

    ก. ไมโทซิส

    ข. ต้นสปอโรไฟต์

    ค.ไรซอยด์

    ง. สปอร์มาเทอร์เซลล์

 

 

ก และ ข

 

ก และ ง

ข และ ค

ข และ ง

100000 ) 

ต้นมะม่วงมีโครงสร้างใดเป็นระยะแกมีโทไฟต์เพศผู้และเพศเมียตามลำดับ

 

 

stamen, pistil   

 

anther, ovary

microspore, ovule

pollen, embryo sac

100000 ) 

สภาวะใดที่ไม่จำเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืชส่วนใหญ่

 

 

มีออกซิเจนเพียงพอสำหรับหายใจ

 

มีน้ำเพียงพอสำหรับปฏิกิริยาเอนไซม์

มีอุณหภูมิเหมาะสมสำหรับปฏิกิริยาเอนไซม์

มีแสงเพียงพอสำหรับใบเลี้ยง

100000 ) 

ข้อความใดที่เหมาะสมที่สุดในการอธิบายความหมายของคำว่า “เมล็ด”

 

 

ส่วนที่อยู่ภายในเซลล์

เป็นที่เกิดของ reproductive tissue

เป็น gametophyte ที่เปลี่ยนมาเป็น sporophyte

เป็น embryo ของพืชที่มีส่วนที่เป็นอาหารอยู่ล้อมรอบ

100000 ) 

รากที่เกิดจากการตอนหรือปักชำของกิ่งไม้นั้นเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของ 

 

phloem 

 

xylem

cambium 

epidermis

100000 ) 

สิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุดขณะพืชกำลังงอก คือ

 

 

การแบ่งเซลล์

การหายใจ

การปรุงอาหาร

การดูดแร่ธาตุ

100000 ) 

ในระหว่างการงอกของเมล็ดถั่วเหลือง เอมบริโอได้อาหารเกือบทั้งหมดมาจาก

 

ใบเลี้ยง 

 

เอนโดสเปิร์ม

การปรุงอาหาร

น้ำและแร่ธาตุในดิน

100000 ) 

ผลจากการเกิดการเจริญขั้นที่ 2 ( secondary growth ) ของพืชใบเลี้ยงคู่ ทำให้อวัยวะของพืชเช่นรากและลำต้น

 

 

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้น

มีความยาวและส่วนสูงเพิ่มขึ้นตามลำดับ

เพิ่มทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว

ทำให้รากลำดับต้นมีอายุยืนยาว

100000 ) 

รากของต้นข้าวที่มีอายุ 3 เดือน คือรากที่เจริญมาจาก

 

 

แรดิเคิลของเอมบริโอ 

 

เพริไซเคิลของรากแก้ว

ส่วนใดส่วนหนึ่งของเมล็ด 

ส่วนอื่นๆ ของลำต้นนอกจากเมล็ด

100000 ) 

เอมบริโอของพืชมีดอก คือ

 

 

กลุ่มเนื้อเยื่อที่กำลังเจริญอยู่ภายในเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดทั้งหมด

กลุ่มเนื้อเยื่อที่กำลังเจริญในเยื่อหุ้มเมล็ดยกเว้นใบเลี้ยง

กลุ่มเนื้อเยื่อที่กำลังเจริญภายในเยื่อหุ้มเมล็ดยกเว้นเอนโดสเปิร์ม

กลุ่มเนื้อเยื่อที่กำลังเจริญภายในเยื่อหุ้มเมล็ดยกเว้นใบเลี้ยงและเอนโดสเปริร์ม

100000 ) 

กำหนดให้ ก = ต้นกุหลาบ, ข = ต้นมะเขือ, ค = ต้มมะพร้าว, ง = ต้นสนสองใบ, จ = ต้นมะขาม

 

การเจริญเติบโตของลำต้นพืชในข้อใดที่เป็นไปดังกราฟ

 

ก และ ข  

 

ข และ ค

ง และ จ  

ค ง และ จ

100000 ) 


จากแผนภาพภาคตัดขวางของต้นสักที่มีอายุ 5 ปี การลำเลียงจะเกิดขึ้นที่บริเวณใดมากที่สุด 

 

a b

b c

a b c

b c d

100000 ) 

ในระหว่างที่เมล็ดถั่วกำลังงอก โครงสร้างใดจะยืดตัวเร็วที่สุด และหลังจากการงอกแล้วโครงสร้างใดจะลดขนาดลง

 

 

ไฮโพคอทิลและแรดิเคิล 

 

แรดิเคิลและ เอพิคอทิล

เอพิคอทิลและแรดิเคิล

แรดิเคิลและใบเลี้ยง

100000 ) 

เพราะเหตุใดต้นพืชจึงมีการเจริญเติบโตได้เรื่อยๆ 

 

พืชมีเนื้อเยื่อเจริญอยู่ที่ส่วนปลายตลอดชีวิต

เซลล์พืชมีจีนที่กำหนดแบบแผนการเจริญเฉพาะตัว

เซลล์พืชทุกเซลล์สามารถแบ่งตัวและเพิ่มขนาดได้ฉลายเวลา

เนื้อเยื่อถาวรสามารถเปลี่ยนไปเป็นเนื้อเยื่อเจริญได้หากสภาพแวดล้อมเหมาะสม

100000 ) 

เพราะเหตุใดการขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยใช้เมล็ด ต้องกระทำในขวด

 

 

เมล็ดกล้วยไม้มีขนาดเล็กมาก

เมล็ดกล้วยไม้มีใบเลี้ยงและไม่มีอาหารสะสม

การงอกของเมล็ดกล้วยไม้ต้องอาศัยราไมคอร์ไรชา

การเพาะในขวดสามารถให้แสงได้พอเหมาะกับการงอกของเมล็ด

100000 ) 

ข้อมูลปริมาณน้ำฝน 4 ปี เรียงลำดับดังนี้ 813 มิลลิเมตร 978 มิลลิเมตร 826 มิลลิเมตร  และ 672 มิลลิเมตร วงปีของไม้ยืนต้นอายุ 4 ปี ที่อยู่ในบริเวณนี้จะเป็นดังรูปใด


 

100000 ) 

เมื่อนำเมล็ดถั่วดำที่กำลังงอกมาวางในแนวระนาบดังภาพข้างล่าง 1 วัน ต่อมารากจะเจริญเป็นดังภาพใด


 

100000 ) 

จากไดอะแกรมภาคตัดขวางของไม้ยืนต้นส่วนที่เป็นเปลือกไม้จะมีอยู่ในบริเวณใด

 

 

ตั้งแต่หมายเลข 1 ออกมา

ตั้งแต่หมายเลข 2 ออกมา

ตั้งแต่หมายเลข 3 ออกมา

ตั้งแต่หมายเลข 4 ออกมา

100000 ) 

ส่วนประกอบของเอ็มบริโอของพืชชนิดใดจะฝ่อหายไปภายหลังจากที่เจริญไปเป็นต้นกล้าแล้วประมาณ 2 สัปดาห์

 

เอพิคอทิลของถั่วเขียว

ไฮโพคอทิลของถั่วดำ

cotyledon ของละหุ่ง 

แรดิเคิลของข้าวโพด

100000 ) 

เหตุใดต้นกล้าของถั่วที่มีอายุเพียง 4-5 วันจึงมีลำต้นตั้งตรง

 

 

มีเนื้อเยื่อลำเลียงเกิดขึ้น

 

มีไฟเบอร์ในชั้นคอร์เทกซ์

มีการเต่งตัวของเซ,ล์ในชั้นคอร์เทกซ์ 

มีการเต่งตัวของเนื้อเยื่อคอลเลงคิมา

100000 ) 

ปัจจัยสำคัญในข้อใดที่ทำให้เข้าใจว่า ต้นเฟื่องฟ้าทีมีทรงพุ่มขนนาดเล็กที่ปลูกอยู่ในกระถางมักออกดอกเต็มต้นแต่ที่ปลูกในดินจะไม่ค่อยมีดอก

 

 

อุณหภูมิของดิน

 

ปริมาณน้ำในดิน

สายพันธุ์ของเฟื่องฟ้า 

การเจริญเติบโตของรากเฟื่องฟ้า

100000 ) 

การเจริญของพืชระยะแรก ( A ) และระยะที่ 2 ( B ) แตกต่างกันอย่างไร

    ก. A เป็นผลจากการแบ่งเซลล์ของเนื้อเยื่อเจริญที่อยู่ในเมล็ด

    ข. A เป็นผลจากการแบ่งเซลล์ที่ปลายยอดและปลายราก

    ค B เป็นผลจากการแบ่งเซลล์ของเนื้อเยื่อถาวรระยะที่ 1

    ง. B เป็นผลจากการแบ่งเซลล์ที่อยู่โดยรออบต้น

 

ก, ค

ก, ง

ข, ค 

ข, ง

100000 ) 

จากแผนภาพแสดงโครงสร้างส่วนหนึ่งของพืชดอกส่วนใดที่ไม่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ


 

ก และ ข

 

ค และ จ

ค และ ง  

ข และ ง

100000 ) 

การขยายขนาดของพืชยืนต้นอาศัยเนื้อเยื่อชนิดใด

    ก. แคมเบียม       

    ข. เนื้อเยื่อเจริญที่ปลายยอด

    ค. พาเรงคิมา

 

ก เท่านั้น

ข เท่านั้น

ก และข

ก และ ค

100000 ) 

จากภาพผ่าตามยาวของเมล็ดละหุ่ง บริเวณลูกศรชี้เทียบได้กับส่วนใดของมะพร้าว

 

    ก. น้ำมะพร้าว       

    ข. เนื้อมะพร้าว

    ค. จาวมะพร้าว

 

ก เท่านั้น

ข เท่านั้น

ก และ ข   

ก ข และ ค

100000 ) 

จกภาพแสดงส่วนประกอบของเมล็ดข้าวโพด ส่วนประกอบ A เทียบได้กับส่วนใดของพืชอื่น

 

 

เปลือกหุ้มเมล็ดขนุน

 

เปลือกลำไย

เนื้อของผลเงาะ

เปลือกขนุน

100000 ) 


   ก.โครงสร้าง A และ E ทำหน้าที่เหมือนกัน

    ข. ส่วน F เทียบเท่ากับ B

    ค. ใบเลี้ยงของข้าวโพดอยู่ใต้ดินส่วนของถั่วแดงโผล่พ้นดิน

    ง. C และ H มีจุดกำเนิดเหมือนกัน

    จ. D คือใบแท้ G คือใบเลี้ยง 

 

ก และ ข

ก และ ค

ข,ค และ ง

ข,ค,ง และ จ

100000 ) 

ผลผลิตจากการทาบกิ่ง ( grafting ) ในพืชและการถ่ายฝายตัวอ่อน ( embryo transfer ) ในสัตว์คล้ายคลึงกันในข้อใด

 

 

เป็นการรวมลักษณะของพืชและสัตว์อย่างละ 2 ชนิดไว้ด้วยกัน

เป็นการเพิ่มคุณภาพของสิ่งมีชีวิต

สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมได้

จีนเป็นตัวควบคุมผลผลิตที่เกิดจากการทาบกิ่งหรือการถ่ายฝายตัวอ่อน

100000 ) 


ข้อใดอธิบายการเติบโตของพืชในภาพได้ถูกต้องที่สุด

ก.    ตำแหน่งที่ตอกตะปูไม่มีการเติบโต

ข.    ไม่มีการเติบโตระยะที่ 2 เกิดขึ้น

ค.    เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณที่ตอกตะปูเพิ่มขึ้น

ง.    การเติบโตปีที่ 1 – 3 เกิดจาก apical meristem และมากกว่า  lateral meristem 

 

ก และ ข

 

ข และ ค

ค และ ง

ก และ ง

100000 ) 

นาย ก. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิไว้จำหน่าย และเพื่อเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปด้วย นาย ก. ควร มีวิธีการตรวจสอบเมล็ดข้าวหอมมะลิจากแหล่งต่างๆ อย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าเมล็ดข้าวจากแหล่งใดมีความแข็งแรงพอที่จะใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ได้โดย

 

 

กระบวนการเร่งอายุเมล็ด

 

ตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์

ตรวจความชื้อของเมล็ด

วัดดัชนีการงอกของเมล็ด

100000 ) 

โดยปกติองุ่นจะมีเมล็ด แต่ในปัจจุบันมีการผลิตองุ่นที่ไม้มีเมล็ดซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคซึ่งเป็นผลมาจาก

 

 

การผสมพันธุ์ในพวกเดียวกันเอง

 

การคัดเลือกโดยธรรมชาติ

การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

การเปลี่ยนแลงของจีน

100000 ) 

ลำดับของพืชที่เรียงความเด่นของสปอโรไฟต์จากน้อยไปหามากคือ

 

 

มอส เฟิน มะม่วง

 

มอส มะม่วง เฟิน

ม มะม่วง เฟิน มอส

มะม่วง มอส เฟิน

100000 ) 

ข้อใดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสนสามใบ ( A ) มีวิวัฒนาการสูงกว่าเฟิน ( B )

 

 

A มีเมล็ด B ไม่มีเมล็ด

 

A มีเนื้อไม้ B ไม่มีเนื้อไม้

A มีโตรบิลัส B ไม่มีสโตรบิลัส

A มีเนื้อเยื่อลำเลียง B ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง

100000 ) 

พืชในข้อใดที่ช่วงแฮพลอย์ขนาดใหณ่และมีช่วงชนิดยาวนานกว่าช่วงดิพลอยด์

 

 

ข้าวตอกฤๅษี

 

สนสามใบ

หญ้าถอดปล้อง

ตีนตุ๊กแก

100000 ) 

กระบวนการแบ่งเซลล์ในข้อใดอาจเกิด crossing over ได้

 

 

microspore ------>   pollen       

megaspore mother cell ------>  megaspore

secondary spermatocyte ------>  spermatid

oogonium  ------>  primary oocyte

100000 ) 

โครงสร้างในข้อใดอาจเกิด crossing over ได้

 

 

ovary 

ovule

seed

endosperm

100000 ) 


จากไดอะแกรมข้างซ้าย A B C และ D คืออะไร

 

 

sporophyte, mitosis, gametophyte , meiosis

sporophyte, meiosis, gametophyte , mitosis

gametophyte , mitosis, sporophyte, meiosis

gametophyte , meiosis, sporophyte, mitosis

100000 ) 

พืชกลุ่มใดจัดเป็นพวกไม้ดอก

 

 

สร้อยสุกรม สนทะเล หน้าวัว บอน

สาหร่ายหางกระรอก ตะไคร้ พลู ข่า

เผือก ว่านนางวัก ช้องนางคลี่ หญ้าถอด ปล้อง

หญ้ามน สาหร่ายข้าวเหนียว ผักกูด จอก

100000 ) 

ลิเวอร์เวิร์ต ( ก ) และชายผ้าสีดา ( ข ) แตกต่างกันในข้อใด

 

 

( ก ) มีแกมีโทไฟต์อาศัยอยู่บนสปอโรไฟต์

( ข ) มีสปอโรไฟต์อาศัยอยู่บน แกมีโทไฟต์

( ก ) มีสปอโรไฟต์และแกมีโทไฟต์ที่พึ่งตนเองได้

( ข ) มีสปรอโรไฟต์และแกมีโทไฟต์ที่พึ่งตนเองได้

100000 ) 

พืชไม่มีท่อลำเลียง ( A ) และพืชมีท่อลำเลียง ( B ) แตกต่างอย่างไร

 

 

A  ไม่มี alternation of generation แต่ B มี

เซลล์ของ A มีขนาดเล็กกว่าและต้องการน้ำน้อยกว่า B

ต้นที่เด่นของ A คือ สปรอโรไฟต์ ของ B แกมีโทไฟต์

สปรอโรไฟต์ของ A  มีขนาดเล็กกว่าและได้รับอาหาจาก แกมีโทไฟต์ส่วน B ตรงกันข้าม

100000 ) 

sporophyte ของมอสมีการดำรงชีวิตแบบใด

 

 

parasitism

 

commensalisms

mutualism

protocooperation

100000 ) 

สนสามใบและเฟินมีลักษณะร่วมกันในข้อใดที่แตกต่างไปจากสาหร่ายหางกระรอก

 

 

ไม่มีการสร้างเมล็ด

ไม่มีผนังรังไข่

ไม่มีระบบท่อลำเลียง  

ไม่มีแกมีโทไฟต์

100000 ) 

จากภาพแสดงต้นเฟรินและต้นมอส ข้อใดเป็นจริง

 

    ก. A เทียบได้กับ C    

    ข. B เทียบได้กับ D

    ค. D  มีช่วงสั้นกว่า B

    ง. การปฏิสนธิเกิดที่ B และ D

 

 

ก และ ข

ค และ ง

ก, ข และ ง

ก,  ข และ ค

100000 ) กำหนดให้ G = แกมีโทไฟต์, S = สปรอโรไฟต์และลักษณะของ G และ S ของพืช 4 แบบ คือ

ก. G เจริญกว่า S, S อาศัยอยู่บน  G  ชั่วคราว    ข. G เจริญกว่า S, S อาศัยอยู่บน G ตลอดชีวิต

ค. S เจริญกว่า G, G อาศัยอยู่บน S ชั่วคราว     ง.  S เจริญกว่า G, G อาศัยอยู่บน S ตลอดชีวิต

 

1

2

3

4