โควตา มช. 50

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 45 ข้อ ผู้เข้าชม : 20,203 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

มวล M_1 ขนาด 5 กิโลกรัม ความเร็ว 8 เมตรต่อวินาที วิ่งเข้าชนกับมวล M_2 ขนาด 10 กิโลกรัม ความเร็ว 4 เมตรต่อวินาที แล้ววิ่งติดไปด้วยกันดังรูป ให้หาความเร็วหลังการชน (v) ของมวลทั้งสอง ในหน่วยเมตรต่อวินาที 

2.67

3.77

6.53

11.31

2 ) 

ในการทดลองขับรถเก๋งคันหนึ่งจนถึงความเร็วสูงสุดโดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วในแต่ละช่วงคงที่ ได้ผลดังแสดงในตาราง ให้หาระยะทางในหน่วยเมตร ที่รถคันนี้เคลื่อนที่ได้เมื่อถึงความเร็วสูงสุด 

1,388.8 m

2,777.6 m

3,541.7 m

5,555.2 m

3 ) 

ในการทดลองหย่อนลูกแก้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ลงในของเหลวชนิดหนึ่ง พบว่าความเร็วของลูกแก้วที่ระยะลึกต่าง ๆ เป็นไปดังแสดงในกราฟ ให้หาความหนืดของของเหลวในหน่วย นิวตัน วินาทีต่อเมตร2 กำหนดให้ ความหนาแน่นของแก้วเท่ากับ 2.45 กรัมต่อลูกบาศ์กเซนติเมตร ความหนาแน่นของของเหลวเท่ากับ 1.25 กรัมต่อลูกบาศ์กเซนติเมตร และ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกเป็น 9.8 เมตรต่อวินาที2 

9\times10^{-3} N.s/m2

0.9\times10^{-3} N.s/m2

1\times10^{-7} N.s/m2

0.1\times10^{-9} N.s/m2

4 ) 

กระจกสองบานทำมุมกัน 92 องศา มีลำแสงตกกระทบกระจกบานแรกทำมุม \theta ดังแสดงในรูป แนวลำแสงขาเข้าและแนวลำแสงขาออกที่สะท้อนจากกระจกทั้งสองทำมุมกันเท่าใด (ตอบเป็นมุมเล็ก) 

92^{\circ}

46^{\circ}

1^{\circ}

4^{\circ}

5 ) 

สลิทคู่มีช่องว่างห่างกัน 600 ไมโครเมตร แสงความยาวคลื่น \lambda ผ่านสลิทเกิดการแทรกสอดที่ฉากซึ่งห่างจากสลิท 1 เมตร ให้จุด P คือแถบสว่างที่ 3 ห่างจากจุดกึ่งกลางของแถบสว่างกลาง 2 มิลลิเมตร จงหาว่า จุด P ห่างจากจุดกึ่งกลางของแถบสว่างกลางเท่าใด เมื่อนำระบบทั้งหมดไปอยู่ในน้ำที่มีดัชนีหักเห 1.33

 

1.100 mm

1.250 mm

1.410 mm

1.504 mm

6 ) 

เมื่อใช้แสงสีเขียว ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ส่องผ่านเกรตติงพบว่าแถบสว่างที่ 5 ของแสงสีเขียวตกทับซ้อนกับแถบลำดับที่ 4 ของแสงสีหนึ่งพอดี จงหาความยาวคลื่นของแสงสีนั้น

 

312.5 nm

625 nm

1,250 nm

1,500 nm

7 ) 

จากการทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนของสลิทคู่โดยใช้แสงความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ได้กระจายของความเข้มแสงบนฉากที่ระยะ 2 เมตร ห่างจากสลิทคู่ ดังแสดงในรูป ความกว้างของช่องสลิทมีค่ากี่มิลลิเมตร 

9\times10^{-4} m

18\times10^{-4} m

9\times10^{-6} m

18\times10^{-6} m

8 ) 

ในการทดลองเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ใช้แสงที่มีความยาวคลื่น 440 นาโนเมตร ตกกระทบบนโลหะโซเดียม ซึ่งมีฟังก์ชันงานเท่ากับ 2.3 อิเล็กตรอนโวลต์ ค่าความต่างศักย์หยุดยั้งของโฟโตอิเล็กตรอนมีค่ากี่โวลต์

 

5.12 V

0.5125 V

1.025 V

10.25 V

9 ) 

อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1.2\times10^6 เมตรต่อวินาที ในสนามแม่เหล็กที่มีความเข้ม 0.2 เทสลา และในสนามไฟฟ้าโดยที่สนามทั้งสองตั้งฉากกันเอง ความเข้มสนามไฟฟ้าที่ทำให้อิเล็กตรอนไม่เกิดการเบี่ยงเบนจะมีค่ากี่กิโลโวลต์ต่อเมตร

 

1.2\times10^{6}

2.4\times10^{5}

2.4

ข้อมูลที่โจทย์ให้ไม่เพียงพอ

10 ) 

จงคำนวณหาพลังงานยึดเหนี่ยวในหน่วย MeV ของ {}^{17}_{\phantom{1}8}\text{O} ถ้ามวลอะตอมของ {}^{17}_{\phantom{1}8}\text{O} เท่ากับ 16.9991~\text{u} กำหนดให้ มวลของ \text{p} = 1.0078~\text{u} และ มวลของ \text{n} = 1.0087~\text{u}

 

131.83

63.3

131.83\times10^{6}

63.3\times10^{6}

11 ) 

ในการทดลองเรื่องลูกตุ้มอย่างง่าย (simple pendulum) สมการ T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} ทำการทดลองโดยจับเวลาเพื่อหาคาบของการแกว่งที่ความยาวต่าง ๆ กัน ทำการจับเวลาของการแกว่ง 50 รอบแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยโดยผู้ทดลองสองกลุ่มใช้ลูกตุ้มที่เหมือนกันทุกประการ ได้ผลการทดลองดังปรากฏในกราฟ ดังรูป กำหนดให้ g ที่ห้องทดลองเท่ากับ 9.78 เมตรต่อวินาที2 ข้อใดถูกต้องที่สุด 

กลุ่มที่หนึ่งได้ข้อมูลที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่สอง เนื่องจากได้ค่า g ใกล้เคียงกว่าและจุดตัดของกราฟไกล้เคียงกับจุดกำเนิด (0, 0)

กลุ่มที่สองได้ข้อมูลที่ด้อยกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่หนึ่ง เนื่องจากได้ค่า g ต่างจากค่ามาตรฐานมากกว่าและจุดตัดของกราฟไม่ใกล้เคียงกับจุดกำเนิด (0, 0)

กลุ่มที่สองได้ข้อมูลที่ดีกว่า เนื่องจากได้ค่า g ใกล้เคียงพอสมควร และการกระจายของข้อมูลน้อยกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่หนึ่ง

กลุ่มที่หนึ่งได้ข้อมูลที่ดีกว่า มีการกระจายของข้อมูลที่ดี ทำให้จุดตัดของกราฟใกล้เคียงกับจุดกำเนิด (0, 0) และได้ค่า g ใกล้เคียงกว่า

โจทย์สำหรับข้อ {{xid:29759}}. และ {{xid:29760}}.

ลูกกอล์ฟมวล 0.1 กิโลกรัม ถูกตีออกจากแท่นวางด้วยแรงขนาด 600 นิวตัน ถ้าไม้กอล์ฟสัมผัสลูกกอล์ฟเป็นเวลา 0.5 มิลลิวินาที

12 ) 

จงหาขนาดของการดลในหน่วย นิวตัน วินาที และอัตราเร็วที่เปลี่ยนแปลงของลูกกอล์ฟในหน่วยเมตรต่อวินาที ตอบตามลำดับ

 

6 และ 60

3 และ 30

1.5 และ 15

1.2 และ 12

13 ) 

ถ้าความเร็วของลูกกอล์ฟที่ออกจากไม้ตีกอล์ฟทำมุม 30 องศากับพื้น ลูกกอล์ฟจะไปได้ไกลกี่เมตร

 

 \displaystyle\frac{72.0 \sqrt{3}}{g}

 \displaystyle\frac{112.5 \sqrt{3}}{g}

 \displaystyle\frac{450.0 \sqrt{3}}{g}

 \displaystyle\frac{1800.0 \sqrt{3}}{g}

14 ) 

ในการเล่นเลื่อนบนหิมะ เด็กชายทิมหนัก 30 กิโลกรัม ขอให้พ่อลากเลื่อนตัวที่เขานั่งอยู่จากบ้านขึ้นไปบนเนินเขาสูง 10 เมตร แล้วปล่อยให้เลื่อนไถลลงเนินเขาอีกด้านหนึ่งที่ชันกว่าลงสู่พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับของบ้านเป็นระยะ 2 เมตร ถ้าเลื่อนนั้นทำให้หิมะละลายคิดเป็นความร้อนได้เท่ากับ 153 จูล เด็กชายทิมจะมีความเร็วกี่เมตรต่อวินาที เมื่อเลื่อนเคลื่อนลงมาถึงพื้น กำหนดให้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกเท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาที2

 

13.6

14.2

15.0

17.5

15 ) 

จากรูป แผ่นแก้วขนาด a=1 เซนติเมตร b=2 เซนติเมตร หนา 2.5 มิลลิเมตร ถูกดันจากผิวของเหลวด้วยแรง F ขนาด 420 มิลลินิวตัน ทำให้หลุดพ้นจากผิวน้ำพอดี ให้หาความตึงผิวของของเหลวในหน่วย มิลลินิวตันต่อเมตร 

140

120

70

60

16 ) 

สายลวดเปียโนเส้นหนึ่งมีความทนแรงดึงเป็น 100,000 นิวตันต่อตารางเซนติเมตร ถ้าลวดเส้นนี้มีความยาว 2 เมตร มีพื้นที่หน้าตัด 0.01 ตารางเซนติเมตรเมื่อถูกขึงด้วยแรงที่ทำให้เกิดความเค้นเท่ากับความทนแรงดึงลวดจะยืดออกเป็นระยะกี่เมตร กำหนดให้มอดูลัสของยังของลวดเป็น 2\times10^{11} นิวตันต่อตารางเมตร

 

1.0 \times 10^{-6}

1.0 \times 10^{-5}

1.0 \times 10^{-4}

1.0 \times 10^{-2}

17 ) 

นักสเกตน้ำแข็งหมุนรอบตัวเองในท่าที่แกงแขนออกจากตัวทั้งสองข้าง เมื่อหุบแขนเข้าหาตัว จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเวเชิงมุม เพราะเหตุใด

 

ลดลง เพราะโมเมนต์ความเฉื่อยลดลง

ลดลง เพราะโมเมนต์ความเฉื่อยเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น เพราะโมเมนต์ความเฉื่อยลดลง

เพิ่มขึ้น เพราะโมเมนต์ความเฉื่อยเพิ่มขึ้น

18 ) 

คลื่นสองคลื่นกำลังเคลื่อนที่เข้าหากันดังแสดงในรูป คลื่นรวมจะมีความสูงของคลื่นสูงสุดกี่เซนติเมตรเวลาผ่านไปกี่วินาที ตอบตามลำดับ 

4 และ 1

4 และ 2

6 และ 1

6 และ 2

18 ) 

มวล 2.1 กิโลกรัม หมุนเป็นวงกลมรัศมี 70 เซนติเมตร ด้วยอัตราเร็ว 2 รอบต่อวินาที ให้หาอัตราเร็วเชิงเส้นในหน่วยเมตรต่อวินาที และแรงเข้าสู่ศูนย์กลางในหน่วยนิวตันที่เกิดกับมวลนี้ กำหนดให้ \pi=\frac{22}{7}

 

4.4 และ 58.0

4.4 และ 232.3

8.8 และ 232.3

4.4 และ 929.3

19 ) 

ออกแรงสองแรงขนาด 5.0 นิวตัน ดึงวัตถุชิ้นหนึ่ง โดยทำมุมระหว่างแรงทั้งสองเป็น 120 องศา ถ้าต้องการให้วัตถุนี้ไม่มีการเคลื่อนที่ จะต้องออกแรงที่สามกระทำต่อวัตถุนี้ โดยแรงที่สามจะต้องมีขนาดกี่นิวตันและทำมุมกี่องศา วัดตามเข็มนาฬิกาจากแนวแรง A 

5.0 และ 120

8.7 และ 120

5.0 และ 210

8.7 และ 210

20 ) 

ล้อและเพลาเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการยกวัตถุ ประกอบด้วยล้อที่มีรัศมี 20 เซนติเมตร มวล 30 กิโลรัม และเพลารัศมี 4 เซนติเมตร มวล 5 กิโลรัม ให้หาโมเมนต์ความเฉื่อยของล้อและเพลานี้รอบแกนหมุน ดังรูป ในหน่วยกิโลกรัม-เมตร2 

0.504

0.604

0.728

1.208

21 ) 

ข้อความใดถูกต้องที่สุด

 

ความตึงของผิวของของเหลวมีค่าเปลี่ยนแปลงตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ เนื่องจากมีแรงระหว่างโมเลกุลของภาชนะกับของเหลวรบกวนการทดสอบ

ความตึงผิวของน้ำมีค่าลดลงเมื่อเติมผงซักฟอกลงไป เนื่องจากความหนาแน่นของของผสมมีค่าน้อยลง

ความตึงผิวของของเหลวเป็นงานภายนอกต่อหน่วยพื้นที่ ที่พยายามจะเพิ่มพื้นที่ผิวของของเหลว

ถูกทุกข้อ

22 ) 

ปลาว่ายไปมาอยู่ในตู้เลี้ยงปลารูปทรงกระบอกขนาดใหญ่มาก มองเห็นคนเดินไปมาข้างนอกเมื่อปลาว่ายไปอยู่ที่กึ่งกลางทรงกระบอกพอดี ปลาจะเห็นคนเป็นอย่างไร โดยถือว่าระยะห่างระหว่างคนกับปลามีค่ามากกว่ารัศมีของตู้ปลา

 

อ้วนกว่าที่เป็นจริง

สูงและอ้วนกว่าที่เป็นจริง

ผอมและเตี่ยกว่าที่เป็นจริง

เหมือนที่เป็นจริง

23 ) 

อุปกรณ์ทางแสงข้อใดที่เมื่อใช้ประกอบกันแล้ว ไม่สามารถสร้างภาพจริงได้

 

กระจกราบ และ กระจกนูน

กระจกราบ และ เลนส์นูน

กระจกนูน และ เลนส์เว้า

กระจกนูน และ เลนส์นูน

24 ) 

เมื่อเอาวัตถุวางในสีแดง วัตถุนั้นเป็นสีอะไร

 

แดง

เหลือง

น้ำเงิน

ดำ

25 ) 

คนสายตายาวคนหนึ่ง มองเห็นได้ชัดที่สุดที่ 1 เมตร ถ้าต้องการให้เขาเห็นได้ชัดเท่าคนสายตาปกติซึ่งเห็นได้ชัดตั้งแต่ 25 เซนติเมตรขึ้นไป จะต้องให้เขาสวมแว่นอย่างไร

 

ใช้เลนส์นูนความยาวโฟกัส 33 เซนติเมตร

ใช้เลนส์เว้าความยาวโฟกัส 33 เซนติเมตร

ใช้เลนส์นูนความยาวโฟกัส 20 เซนติเมตร

ใช้เลนส์เว้าความยาวโฟกัส 20 เซนติเมตร

26 ) 

ถาดคลื่นสร้างคลื่นทำให้เกิดต้นกำเนิดคลื่น S1 และ S2 ให้คลื่นแทรกสอดกันระหว่าง S1 และ S2 ได้จำนวนปฏิบัพเท่ากับ 3 ถ้าต้องการให้จำนวนปฏิบัพมีค่าเท่ากับ 5 จะต้องใช้ความถี่กี่เท่าของความถี่เดิม

 

\displaystyle \frac{2}{5}

 \displaystyle \frac{3}{5}

 \displaystyle \frac{5}{2}

 \displaystyle \frac{5}{3}

27 ) 

ชายคนหนึ่งเห็นภาพผ่านเลนส์เว้ามีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของวัตถุเมื่อวัตถุหางจากเลนส์ 15 เซนติเมตร จงหาว่าเลนส์เว้ามีความยาวโฟกัสกี่เซนติเมตร

 

7.5

10

15

30

29 ) 

จากรูปที่กำหนด จะได้คำตอบดังข้อใด 

จุด a และจุด e มีค่าเฟสตรงกัน

จุด a และจุด g มีค่าเฟสต่างกัน  2\pi

จุด c และจุด g มีค่าเฟสต่างกัน  \pi

จุด g และจุด h มีค่าเฟสต่างกัน  \displaystyle \frac{\pi}{2}

30 ) 

แผงเซลล์สุริยะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส วางหงายรับแสงในแนวราบ ถ้าประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแสงแดดเป็นกระแสไฟฟ้าให้ความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าที่ได้และพลังงานแสงแดดที่ตกกระทบเป็นสมการเส้นตรงมีความชันเท่ากับหนึ่ง ในตอนเที่ยงวันพระอาทิตย์อยู่แนวดิ่ง แผงเซลล์สุริยะจะให้กระแสไฟฟ้าเป็นกี่เท่าของกระแสไฟฟ้าที่ได้เมื่อเวลาสาย เมื่อพระอาทิตย์ทำมุม 30 องศากับแนวดิ่ง

 

 \displaystyle \frac{1}{2}

 2

 \displaystyle \frac{2}{\sqrt{3}}

 \displaystyle \frac{\sqrt{3}}{2}

31 ) 

ท่อพลาสติกใสปลายเปิดทั้งสองข้างจุ่มอยู่ใต้น้ำ ค่อย ๆ ยกท่อพลาสติกสูงจากผิวน้ำช้า ๆ พร้อมกับเคาะส้อมเสียงในตำแหน่งดังแสดงในรูปพบว่า เมื่อ L=30 เซนติเมตร ได้ยินเสียงสั่นพ้องครั้งแรก เมื่อดึงท่อขึ้นอีกให้สูงกว่าเดิมช้า ๆ จะได้ยินเสียงสั่นพ้องอีกครั้งเมื่อปลายท่อสูงจากผิวน้ำกี่เซนติเมตร 

45

60

75

90

32 ) 

เมื่อวางวัตถุหน้าเลนส์นูน และกระจกราบ ภาพสุดท้ายที่เกิดขึ้น อยู่ห่างจากวัตถุกี่เซนติเมตร ถ้าเลนส์นูนมีความยาวโฟกัสเท่ากับ 20 เซนติเมตร 

0

5

25

 \infty

33 ) 

รถไฟเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ออกจากชานชาลาสถานีเมื่อห่างจากสถานี 200 เมตร ชายที่อยู่ท้ายขบวนยิงปืนขึ้นฟ้า 1 นัด และยิงอีก 1 นัด เมื่อเวลาผ่านไป 1.5 วินาที นายสถานีได้ยินเสียงครั้งแรกดังเป็นสองเท่าของการยิงครั้งที่สอง รถไฟเคลื่อนที่ด้วยความเร็วกี่เมตรต่อวินาที

 

50

55

60

65

34 ) 

นิวเคลียสข้อใดเหมาะสมที่จะเติมในวงเล็บ เพื่อทำให้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ถูกต้อง

   

     {}^{198}_{\phantom{1}20}\text{Hg}+(...)\rightarrow{}^{197}_{\phantom{1}79}\text{Au}+(...)

 

{}_{1}^{2}\text{H} และ {}_{1}^{1}\text{H}

{}_{1}^{2}\text{H} และ {}_{0}^{1}\text{n}

{}_{0}^{2}\text{n} และ {}_{1}^{2}\text{H}

{}_{1}^{1}\text{H} และ {}_{1}^{2}\text{H}

35 ) 

ที่ตำแหน่ง A มีอิเล็กตรอนหนึ่งตัว วางอยู่ห่างเป็นระยะทาง 0.5 เมตร ในทิศตรงกันข้ามแนวเดียวกันมีโปรตรอนวางอยู่ห่างเป็นระยะทาง 2 เมตร จะต้องนำโปรตรอนมาวางกี่ตัว จึงจะทำให้สนามไฟฟ้าที่ตำแหน่ง A มีค่าเป็นศูนย์ (อิเล็กตรอนและโปรตรอนมีประจุขนาดเท่ากัน)

 

4

8

16

32

36 ) 

ตัวเก็บประจุขนาด 15 ไมโครฟารัด และ 30 ไมโครฟารัด ต่ออนุกรมกัน และต่อกับความต่างศักย์ 6 โวลต์ ความต่างศักย์ตกคร่อมตัวเก็บประจุ 15 ไมโครฟารัดมีค่ากี่โวลต์

 

1.5

2.0

3.0

4.0

37 ) 

สายไฟฟ้าที่ทำด้วยทองแดง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มิลลิเมตร ถ้าต้องการเปลี่ยนไปใช้สายไฟที่ทำด้วยแพลทินัม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 มิลลิเมตร โดยต้องการให้มีความต้านทานเท่ากัน สายไฟที่ทำด้วยแพลทินัมต้องยาวกี่เมตร กำหนดให้สภาพต้านทานไฟฟ้าทองแดงและแพลทินัมเท่ากับ 2.0\times10^{-8} และ 10.0\times10^{-8} โอห์ม เมตร ตามลำดับ

 

0.25

0.40

0.80

1.25

38 ) 

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักดิ์และกระแสไฟฟ้าของตัวต้านทาน R_1 และ R_2 แสดงดังรูป ค่าความต้านทาน R_1 และ R_2 มีค่ากี่โอห์ม 

0.2 และ 0.5

0.5 และ 0.2

200 และ 500

500 และ 200

39 ) 

ตัวต้านทานสามตัวมีความต้านทานเท่ากันคือ R โอห์ม ตัวต้านทานสองตัวแรกต่ออนุกรมกันก่อน จากนั้นนำไปต่อขนานกับตัวต้านทานตัวที่สาม แล้วนำไปต่อกับแบตเตอรี่ที่มีความต้านทานภายในน้อยมากวัดความต่างศักย์คร่อมแบตเตอรี่ได้ค่า 10 โวลต์ และวัดค่ากระแสไหลผ่านตัวต้านทานที่สามได้ 2 มิลลิแอมแปร์ กระแสที่ไหลผ่านแบตเตอรี่มีค่ากี่มิลลิแอมแปร์

 

1.3

2.0

3.0

3.3

40 ) 

ขดลวดตัวนำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 10 เซนติเมตร \times 12 เซนติเมตร วางอยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาด 0.2 เทสลา ถ้ามีกระแสไหลผ่านขดลวด 5 แอมแปร์ พบว่าโมเมนต์แรงคู่ควบสูงสุดมีค่า 2.4 นิวตัน เมตร จำนวนขดลวดตัวนำนี้ต้องเป็นกี่รอบ

 

100

200

400

500

41 ) 

ถ้าลวดตัวนำ B ที่มีความยาวเป็นสองเท่า และพื้นที่หน้าตัดเป็นครึ่งหนึ่งของลวดตัวนำ A มาวางแทนที่ลวดตัวนำ A ซึ่งวางตัวในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก แล้วทำให้กระแสไหลผ่านลวดตัวนำทั้งสองมีค่าเท่ากัน แรงที่กระทำต่อเส้นลวดตัวนำ B จะมีค่าเป็นกี่เท่าของลวดตัวนำ A

 

0.5

1

2

4

42 ) 

นาย ก. มีตู้อบไมโครเวฟเก่าขนาด 900 วัตต์ที่ใช้ไม่ได้แล้วอยู่เครื่องหนึ่ง นาย ก. จึงต้องการซื้อเครื่องใหม่ที่มีขนาด 1,500 วัตต์ ถ้านาย ก. ใช้ตู้อบไมโครเวฟเฉลี่ยเดือนละ 10 ชั่วโมง นาย ก. ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดิมเดือนละกี่บาท ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท และบ้านนาย ก. ใช้ไฟฟ้าซึ่งมีความต่างศักย์ 220 โวลต์

 

30

45

60

75

43 ) 

ไอโอดีน–131 ซึ่งมีครึ่งชีวิต 8 วัน อยู่จำนวน 32 กรัม จะต้องใช้เวลากี่วัน จึงจะเหลือไอโอดีนอยู่ 2 กรัม

 

16

24

32

40

44 ) 

ในการทดลองของมิลลิแกน ใช้แผ่นตัวนำขนานห่างกัน 1 เซนติเมตร ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอตามแนวดิ่ง ถ้าต้องการให้หยดน้ำมันที่มีประจุไฟฟ้าเป็นสิบเท่าของประจุอิเล็กตรอน และมีมวล 4.0\times10^{-14} กิโลกรัม ลอยนิ่งอยู่ระหว่างแผ่นตัวนำขนานนี้ ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นตัวนำขนานต้องเป็นกี่โวลต์และสนามไฟฟ้าต้องมีทิศทางใด

 

2.5 \times 10^{3} ทิศทางลงตามแนวดิ่ง

2.5 \times 10^{3} ทิศทางขึ้นตามแนวดิ่ง

2.5 \times 10^{4} ทิศทางลงตามแนวดิ่ง

2.5 \times 10^{4} ทิศทางขึ้นตามแนวดิ่ง

45 ) 

รูปแสดงแผนภาพระดับพลังงาน 3 ระดับของอะตอมหนึ่ง เมื่ออะตอมเปลี่ยนเปลี่ยนระดับพลังงานจาก n=3 ไปยัง n=2 และ n=2 ไปยัง n=1 อะตอมแผ่รังสีความยาวคลื่น 300 และ 600 นาโนเมตร ตามลำดับ ถ้าอะตอมเปลี่ยนระดับพลังงานจาก n=3 ไปยัง n=1 อะตอมนี้จะแผ่รังสีความยาวคลื่นกี่นาโนเมตร 

200

300

600

900