การจัดเรียงอะตอม และจัดเรียง ออดิคอลย่อย

วิชา : เคมี ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 10 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,823 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

เราสามารถรู้หมู่ของธาตุในตารางธาตุ จากการจัดเรียงอิเล็กตรอนได้จากอะไร

 

เวเลนซ์อิเล็กตรอน หรือ อิเล็กตรอนวงนอก

อิเล็กตรอนที่มีสภาพเป็นไอออนบวก

อิเล็กตรอนที่มีสภาพเป็นไอออนลบ

ลักษณะการจัดเรียงตัวของไอออน

อิเล็กติเชี่ยน -*- (อย่าตอบนะ คิดมะออก)

2 ) 

ข้อใดแสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Na ที่มีเลขอะตอมเป็น 11 ได้ถูกต้อง

 

2,3,4,2

9,2

2,8,1

2,7,2

2,4,5

3 ) 

ข้อใดต่อไปนี้เป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่ไม่ถูกหลัก

 

2,8,8

2,8,18,32

2,8,6

2,1,8

2,8,18,1

4 ) 

คาบในตารางธาตุมีกี่คาบ

 

5

7

8

9

6

5 ) 

หมู่ในตารางธาตุมีกี่หมู่

 

9

5

7

2

8

6 ) 

ข้อใดต่อไปนี้แสดงชนิดของโลหะ หมู่ 1A ได้ถูกต้อง

 

โลหะแอลคาไลด์

แก็ซเฉื่อย

แก๊ซมีตระกูล

แคลไฟต์

ไฮโดรเจน

7 ) 

ไฮโดรเจน มีกี่ชนิด แล้วชนิดใดที่ไม่มีนิวตรอน แล้วเรียกชนิดนั้นว่าอะไร

 

มี 3 ชนิด ชนิดที่ มีเลขอะตอม 1 เลขมวล 2 เรียกว่าโบรเรียม

มี 3 ชนิด ชนิดที่ มีเลขอะตอม 1 เลขมวล 1 เรียกว่าโบรเทียม

มี 4 ชนิด ชนิดที่ มีเลขอะตอม 1 เลขมวล 1 เรียกว่าโบรเทียม

มี 4 ชนิด ชนิดที่ มีเลขอะตอม 1 เลขมวล 3 เรียกว่าลิเทียม

มี 4 ชินด ชนิดที่มีเลขอะตอม 2 เลขมวล 1 เรียกว่าลิเทียม

8 ) 

ไอโซโทบ คือธาตุมีอะไรเหมือนกัน และมีอะไรที่แตกต่างกัน

 

มี เลขอะตอม หรือโปรตอนเท่ากัน และมี นิวตรอนต่างกัน

มีนิวตรอนเหมือนกัน มีอิเล็กตรอนต่างกัน

มี อิเล็กตรอนเหมือนกัน มีโปรตรอนต่างกัน

มี เลขมวลเหมือนกัน มีโปรตรอนต่างกัน

มี เลขมวล เลขอะตอม และโปรตรอนเหมือนกัน มีอิเล็กตรอนต่างกัน

9 ) 

เลขมวลที่ได้เกิดจากอะไร

 

โปรตรอน+อิเล็กตรอน

นิวตรอน+อิเล็กตรอน

โปรตรอน+นิวตรอน

อิเล็กตรอน+โปรตรอน+นิวตรอน

เลขอะตอม+นิวตรอน-อิเล็กตรอน

10 ) 

ธาตุหมู่ 7A คือธาตุชนิดใด

 

ฮาร์โลเจน

แกลไฟต์

แก๊ซเฉื่อย

โลหะแอลคาไลด์

แก๊ซผู้ดีมีตระกูล (นึกไม่ออกแย้ว - -)