ข้อสอบมาใหม่ล่าสุด

ประเภทวิชาชื่อชุดข้อสอบผู้เข้าชม
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่612679
อื่นๆศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 42401
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่53415
ภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 34813
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 43176
ภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วย 16799
ภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 27123
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่43194
อื่นๆ ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 32529
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 33236
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่33307
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 23219
อื่นๆพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 6 2697
อื่นๆศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 22716
อื่นๆพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 5 2346
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่23063
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่14302
อื่นๆศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 12126
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 14018
อื่นๆศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตอนที่ 3 หน่วยที่ 22440
อื่นๆศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตอนที่ 3 หน่วยที่ 12382
อื่นๆศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตอนที่2 หน่วยที่22125
อื่นๆวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 64524
อื่นๆพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 4 2095
อื่นๆพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 3 3026
อื่นๆศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตอนที่1 หน่วยที่ 42212
อื่นๆ ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตอนที่ 2 หน่วยที่ 13034
อื่นๆพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 2 2063
อื่นๆ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 2 3074
อื่นๆวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 49101