รายชื่อคนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายลุยโคลนปลูกข้าว ตามรอยพระราชดำริ [ปิดรับสมัครแล้ว]

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ โรงเรียน วันที่สมัคร
1 ด.ช. ธรธันย์ สว่างสุรีย์ 8 สาธิตเกษตร 5 ต.ค. 2559 21:37 ชำระเงินแล้ว confirm
2 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร 7 โรงเรียนประชานิเวศน์ (ฝ่ายประถม) 9 ต.ค. 2559 10:51 ชำระเงินแล้ว confirm
3 ด.ช. ณภัทร จงเกษมสุข 6 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 ต.ค. 2559 10:08 ชำระเงินแล้ว confirm
4 ด.ช. ฐานุวัชร์ นิธิมงคลเกียรติ 6 ยอแซฟอุปถัมป์ 3 พ.ย. 2559 12:00 ชำระเงินแล้ว confirm
5 ด.ญ. ธีราพร นาคอริยกุล 11 ลาซาลโชติรวี นครสวรรค์ 10 พ.ย. 2559 16:20 ชำระเงินแล้ว confirm
6 ด.ญ. พิชญาภา สุพรประดิษฐ์ 11 โรงเรียนมารีวิทย์ 12 พ.ย. 2559 10:19 ชำระเงินแล้ว confirm
7 ด.ญ. ปุนยนุช ยศคำ 11 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาิวทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 พ.ย. 2559 10:33 ชำระเงินแล้ว confirm
8 ด.ช. ธนพัชญ์ สังข์แดง 10 วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) 12 พ.ย. 2559 10:52 ชำระเงินแล้ว confirm
9 ด.ช. เศรษฐพันธ์ รุจีพิสิฐ 9 เซนต์คาเบรียล 26 พ.ย. 2559 13:40 ชำระเงินแล้ว confirm
10 ด.ช. ธนัช อัครอุปพันธ์ 10 สารสาสน์วิเทศสายไหม 12 ธ.ค. 2559 21:19 ชำระเงินแล้ว confirm
ค่ายทั้งหมด