รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สนุกกัลหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | วิชาการ.คอม


รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สนุกกัลหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สนุกกับหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 ผู้พัฒนา นายณทัย เครือสีดา หน่วยงาน โรงเรียนบ้านปากน้ำ สังกัด สพป.ระนอง

ผู้เขียน ครูณทัย ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สนุกกับหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สนุกกับหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 5

ผู้พัฒนา นายณทัย เครือสีดา

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านปากน้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ปีการศึกษา 2560

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สนุกกับหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 1 ) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สนุกกับหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังเรียน เรื่อง สนุกกับหลักการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สนุกกับหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ประชากรที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 8 คน ซึ่งเป้นห้องเรียนที่ผู้พัฒนาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สนุกกับหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สนุกกับหลักการใช้ภาษาไทย จำนวน 16 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สนุกกับหลักการใช้ภาษาไทย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test (Dependent)

ผลการพัฒนาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะชุด สนุกกับหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อนำไปใช้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านปากน้ำ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ใช้ในการพัฒนา พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.33/86.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สนุกกับหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปากน้ำ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบ้านปากน้ำ มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สนุกกับหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในแต่ละข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ นักเรียนที่สามารถทำกิจกรรมในแบบฝึกเสริมทักษะได้ด้วยตนเอง แบบฝึกเสริมทักษะนี้ทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น และกิจกรรมการเรียนการสอนในแบบฝึกเสริมทักษะนี้ทำให้นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาได้ด้วยตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา