เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | วิชาการ.คอม


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการศึกษา: ประสิทธิภาพแบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน: อัมพร แก้วมาตย์ สถานศึกษา: โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ผู้เขียน อัมพร ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัย:การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยชุดสร้างความรู้สืบเสาะหาความรู้

วิทยาศาสตร์แบบคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรณีศึกษา โรงเรียนเครือข่ายพัฒนา

ผู้รายงาน: อัมพร แก้วมาตย์

สถานศึกษา: โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน

ปีที่วิจัย: 2558. พ.ศ.

บทคัดย่อ

ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดสร้างความรู้ สืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์แบบคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด E1/E280/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียน 3) เพื่อศึกษาศักยภาพการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยชุดสร้างความรู้สืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์แบบคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนา จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน โรงเรียนบ้าน ภูเหล็ก โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี จำนวน 87 คน ครูผู้สอน จำนวน 3 คน ผู้ปกครองนักเรียน (สัดส่วน 1 : 1) จำนวน 87 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน จำนวน 39 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงและการจัดกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ชุดสร้างความรู้ แบบทดสอบ ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.85 และแบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.86 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้จาก การหาประสิทธิภาพ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบถามศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดสร้างความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแตกต่าง t-test โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป วิเคราะห์ประเด็นเชิงเนื้อหาในข้อค้นพบ นำเสนอประกอบความเรียง

ผลการวิจัยพบว่า

1.ประสิทธิภาพชุดสร้างความรู้สืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์แบบคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพรวมด้านกระบวนการและประสิทธิภาพรวมด้านผลลัพธ์ E1/E2 เท่ากับ 84.90/87.64

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ศักยภาพการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยชุดสร้างความรู้สืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์แบบคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา