เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | วิชาการ.คอม


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการศึกษา: ประสิทธิภาพแบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน: อัมพร แก้วมาตย์ สถานศึกษา: โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ผู้เขียน อัมพร ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการศึกษา:ประสิทธิภาพแบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องแหล่งเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน: อัมพร แก้วมาตย์

สถานศึกษา: โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 2

ปีที่วิจัย: 2558. พ.ศ.

บทคัดย่อ

ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยแบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 11 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในท้องถิ่น 2) แบบประเมินประสิทธิภาพในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่น 0.85 3) แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่น 0.87การเก็บข้อมูลได้จาก การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 การศึกษาประสิทธิภาพในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป วิเคราะห์ประเด็นเชิงเนื้อหาในข้อค้นพบพร้อมนำเสนอประกอบเป็นความเรียง

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพแบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 E1/E2เท่ากับ 82.05/83.66

2. ประสิทธิภาพในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 85.56

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้น เท่ากับ 23

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา